กำหนดการเสวนาเพื่อแสดงความรักในอาจารย์นพ-๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙

         เนื่องจากอาจารย์นพนิธิ ที่นับถือของพวกเรา ปีนี้จะเกษียณ อายุ คณะลูกศิษย์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันจึงมีแนวคิดที่จะจัดงานเสวนาเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านที่ประสิทธิประสาทความรู้ให้กับพวกเรา

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ท่านเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการเรียน การสอน วิชานี้ในประเทศไทย

           งานเสวนาในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุม จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  กำหนดการ


09.00  -  09.30 น.       ลงทะเบียน


09.30  -  09.45 น.       กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โดย รศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


09.45  -  10.00 น.       กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเสวนา
โดย ผศ.พิรุณา ติงศภัทิย์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


10.00  -  10.30 น.       ปาฐกถา ประสบการณ์การสอนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน โดย รศ. นพนิธิ สุริยะ


10.30  -  12.00 น.      เสวนาทางวิชาการเรื่อง “แนวคิดและการพัฒนาวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” โดย
       -ศ.ดร.วิฑิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       -รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       -รศ.จรัล โฆษณานันท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - อ.ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
       -อ.ลักคณา พบร่มเย็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินการเสวนาโดย  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


12.00 – 12.30 น.      สรุปแนวคิดและการพัฒนาวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน โดย อ.ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ


12.30 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


13.30 – 14.00 น.      ข้อสังเกตถึงวิธีการเรียนการสอน
โดย รศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม


14.00 -14.10 น.      วีดีทัศน์ความประทับใจที่เพื่อนร่วมงานมีต่อ รศ.นพนิธิ สุริยะ จัดทำโดย คุณกิติวรญา รัตนมณี และคณะฯ


14.10 – 15.20 น.     แบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจที่นักศึกษามีต่ออาจารย์นพนิธิ สุริยะ : ต้นแบบครูที่เอานักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
โดย น.ส.กิตติวรญา รัตนมณี
       น.ส.รสพร แต่รุ่งเรือง
       น.ส.ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง
ดำเนินการเสวนาโดย นส.รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา


15.20 – 15.30 น.    กล่าวปิดการเสวนา
โดย รศ.นพนิธิ สุริยะ       


ผู้ดำเนินรายการและบันทึกความคิดเห็นในเวทีเสวนา : นางสาวรุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา


หมายเหตุ : ของว่างเสริฟ์ในที่ประชุมเสวนา เวลา 10.45 น. และ เวลา 14.00 น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสวนาเพื่อแสดงความรักในอาจารย์นพ-๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙

คำสำคัญ (Tags)#กำหนดการเสวนา

หมายเลขบันทึก: 53184, เขียน: 04 Oct 2006 @ 01:16 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 20:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)