เสวนาเพื่อแสดงความรักในอาจารย์นพ-๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙