เรียนเพื่อน

เรื่อง ช่วยปรับแก้ไขโครงการ

สิ่งที่แนบมาด้วย ไฟล์ตัวโครงการที่สรุป

 • http://gotoknow.org/file/nursing/pcu.zip  ดาวโหลดได้เลย
 • เนื่องด้วยตอนนี้รายงานมีมากมายและเวลามีอย่างจำกัด จึงขอความร่วมมือจากเพื่อนช่วยในการสรุปและปรับปรุงแก้ไขให้ด้วย สิ่งที่ขาดในภาคผนวกเรื่องรูปกำลังจัดทำไห้อยู่ และต้องการเอกสารใดโปรดแจ้งกลับ
  ตัวรูปเล่มรายงาน

  1. ปก
  2. คำนำ
  3. สารบัญ
  • บทนำ   ว่าด้วยแนวทางที่เรามาใช้ในการจัดทำโครงการพอสังเขป
  • บทที่ 1  สภาพของพื้นที่
  • บทที่ 2  สภาวะการเจ็บป่วย ปัญหาของพื้นที่
  • บทที่ 3  การจัดทำโครงการประกอบไปด้วยขั้นตอนการจัดทำ วันที่ทำ กิจกรรมที่ทำ สถานที่ ความร่วมมือต่างๆภายใชมชน
  • บทที่ 4  ประเมินผลโครงการจากกิจกรรมที่ทำ แบบสอบถาม ในรูปแบบความเรียง กราฟเปรียบเทียบ ตาราง เป็นต้น
  • บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะ
  • บรรณานุกรม
  • ภาคผนวก ประกอบด้วย ตัวโครงการฉบับบจริง หนังสือเชิญ แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ต่างๆ แผ่นพับที่แจก รูปภาพการทำกิจกรรม

  ยังทำไม่เสร็จนะครับ คิดไม่ออกแล้ว