จากอดีตจนปัจจุบันสมัยปี 2531 ข้าพเจ้าได้ไปอบรมที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อหาทางที่จะเปิดกองลูกเสือโรงเรียน  โดยการศึกษาและสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือทุกรุ่นและได้ศึกษาค้นคว้าทำเรื่องขอเปิดกอง จนกระทั้งได้เปิดกิจกรรมและตั้งกองลูกเสือโรงเรียน จากประสบการณืตรงนี้ทำให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับครูลูกเสือโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ที่มีหน้าที่การงานสูงและข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมลูกเสือรุ่นพิเศษวูดแบ็ด"สันติสุข" ทำให้ข้าพเจ้ารักความเป็นลูกเสือ จนได้รับเครื่องหมาย 2 ท่อน เป็นที่รู้จักของเพื่อนครูได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยงานลูกเสือชาวบ้าน และเป็นครูจริยธรรมดีเด่น ปี 2543 ทำให้ทุกคนได้รู้จักคำว่า"ครูลูกเสือ"