KM กับความหลากหลายทางชีวภาพ

BRT = Biodiversity Research and Training

การนำวิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเสริมพลังความเข้มแข็งของโครงการ BRT

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตค. ผมไปร่วมประชุมประจำปีโครงการ BRT (โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย)  ครั้งที่ ๙ ที่ขอนแก่น   มีการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการด้วย    ผมได้รับการร้องขอให้เขียนแนวทางการนำ KM ไปใช้ในโครงการ เป็นข้อความประมาณครึ่งหน้า    ต่อไปนี้คือข้อเขียนที่ผมส่งให้คณะกรรมการ


การจัดการความรู้เน้นที่ความรู้ปฏิบัติ   เน้นการจัดให้ผู้ปฏิบัติกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน     เพื่อเก็บเอาความรู้ปฏิบัติของผู้อื่นไปทดลองใช้พัฒนาผลงานของตน  และยกระดับความรู้ของตนและของกลุ่ม    เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไม่รู้จบ
เนื่องจากโครงการ BRT นอกจากเน้นการวิจัยสร้างความรู้แล้ว    ยังเน้นการนำความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปประยุกต์ใช้  เพื่อประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ และเชิงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ    ซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะเชื่อโยงกับการปฏิบัติในระดับชุมชนในพื้นที่หรือท้องถิ่น
ดังนั้น  ในการดำเนินการระยะต่อไปของโครงการ BRT   น่าจะได้พิจารณาประยุกต์ใช้เทคนิค หรือวิธีการ KM     สำหรับเสริมให้การดำเนินการได้รับผลสัมฤทธิ์มากขึ้น และกว้างขวางขึ้น     โดยน่าจะพิจารณาจัดหรือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากการปฏิบัติ (tacit knowledge) ระหว่างกลุ่มต่างๆ  ดังตัวอย่าง
1.        ความรู้ปฏิบัติ ด้านการสำรวจพื้นที่  ระหว่างนักวิจัยต่างทีม
2.        ความรู้ปฏิบัติในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   ระหว่างผู้นำชุมชนต่างพื้นที่
3.        ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของชาวบ้าน   และของนักวิจัยที่เข้ามาร่วมมือ หรือมีปฏิสัมพันธ์กันในโครงการ BRT                   

โดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ยินดีจัดวิทยากร ช่วยฝึกอบรมเทคนิค KM ให้แก่เครือข่ายของ BRT ในวงกว้าง
นอกจากนั้น    ยังอาจพิจารณาร่วมกันจัด “มหกรรมจัดการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพแห่งประเทศไทย”  เพื่อสื่อความรู้ความเข้าใจ    อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศ และระดับพื้นที่     รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง สินทรัพย์ทางชีวภาพ ของสังคมไทย ในแง่มุมที่ลึกและเชื่อมโยง

วิจารณ์ พานิช
๑๒ ตค. ๔๘

ในการประชุมวิชาการและในการพูดคุยนอกรอบ    เห็นพ้องกันว่าควรส่งเสริมการ ลปรร. ประสบการณ์ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนฝท้องถิ่น    เรานัดกันว่า ศ. ดร. วิสุทธฺ ใบไม้  ผอ. BRT และคณะ จะไปประชุมหารือกับ สคส. วันที่ ๒๑ พย. ๔๘ เวลา ๑๓.๒๐ น. 

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ตค. ๔๘ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

  ได้อ่านเรื่องนี้แล้วสนใจเป็นอย่างยิ่งคะ เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเดนมาร์กและรัฐบาลไทยมา 2 ปีเศษแล้ว มีการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชึวภาพโดยชุมชนเองใน 51 ตำบลใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ  และนำมาจัดทำแผนของชุมชน โดยเราสนับสนุนกองทุนและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรากำลังคิดว่าจะนำ KM ไปใช้ในกลุ่มนี้ด้วยคะ ในด้านการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพมีการทำน้อยมาก ตอนที่เริ่มโครงการใหม่ ๆ เราพยายามหาความรู้ในเรื่องนี้เหมือนกันแต่พบน้อยมาก   หากมีการดำเนินการในเรื่องนี้เราขอเป็นเครือข่ายด้วยนะคะ  ขอบพระคุณมากที่อาจารย์ได้กรุณาเผยแพร่ข่าวสารดีๆ เป็นประโยชน์มากเลยคะ

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

หลังจากเราคุยกับทาง BRT ในเดือน พย. จะเรียนความคืบหน้าให้ทราบนะครับ    อาจเชิญมาคุยวางแผนงานร่วมกันก็ได้

วิจารณ์