โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาทางวิชาการเกษตร
ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และบริษัท อาร์  แอนด์  ดี  เกษตรพัฒนา  จำกัด          การปลูกสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและอนุบาลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก

คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

http://gotoknow.org/file/chumphon15/structure.pdf