วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจไม้ประดับส่งออก

ที่คาดว่าจะพบในการทำธุรกิจนี้

1  การกีดกันทางการค้าในเรื่องภาษีนำเข้าของแต่ประเทศ

2  ปัญหาทางด้านชีวะวิทยา คือ สภาพของต้นไม้ในการขนส่งให้คงสภาพไว้อาจทำให้มีปัญหาทางด้านเคมประกัน

3  ปัญหาในด้านมาตรฐานในสินค้าซึ่งยากในการควบคุม

4   ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลต่อการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อออเดอร์และจะมีผลต่อสัญญาซื้อขาย