• วันนี้วันที่ 2 ตุลาคม 2549 บรรยากาศการทำงานของศบอ.เกาะคาเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากวันนี้เป็นวันครบกำหนดส่งรายงานประเมินตนเอง ในรอบ 6 เดือนของการทำงาน
  • ทุกคนก็จะสรุปผลการทำงานของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา 
  • ครูทุกคนจะสรุปผลการทำงานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ได้พิจารณาร่วมกัน โดยจัดทำเป็นรายงานประเมินตนเองในส่วนตำบลที่รับผิดชอบ
  • ทุกคนจะต้องมีหลักฐาน หรือร่องรอยการทำงานมาแสดงประกอบ จึงทำให้ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนการทำงาน คุยกันถึงการทำงาน และหลักฐาน เอกสาร ของแต่ละคน  บางคนคิดไม่ออกว่า จะนำส่วนไหนมาอ้างอิง ก็จะปรึกษาหารือกัน
  • การจัดทำรายงานการประเมินตนเองทำให้ครูได้ทบทวนการทำงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่ากิจกรรมในการดำเนินงานในแต่ละระบบนั้น อยู่ในระดับไหนควรปรับปรุง พอใช้ ดี หรือดีมาก ถ้าควรปรัปปรุงก็จะได้นำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนางานของตนเองในปีงบประมาณ ปี 2550 ต่อไป
  • เมื่อครูทุกคนได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาก็จะแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
  • เมื่อได้ข้อสรุปก็จะรวบรวมสรุปผลการทำงาน เอกสาร อ้างอิง ของแต่ละคน จัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัด คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดต่อไป
  • ในปีนี้ครูทุกคนมีพัฒนาการมากขึ้นคือครูได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จัดทำคู่มือการวัดผลประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนั้นครูยังมีพัฒนาการในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการติดต่อสือสารกันทาง Internet นอกจากนั้นครูยังได้จัดทำชุดความรู้ในเรื่องที่ตนเองได้เข้าไปศึกษา สังเกต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
  • ครูมีพัฒนาการเนื่องจากผลงานทุกชิ้นที่ผลิตออกมานั้นครูได้มีการลองผิด ลองถูก มีการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา การลงมือฝึกปฏิบัติจริงทำให้ครูเกิดทักษะความเชี่ยวชาญ มีพัฒนาการ
  • ที่สำคัญครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกสัปดาห์ ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา
  • จากข้อสรุปรายงานประเมินตนเองอยู่ในระดับดีจึงทำให้ศบอ.เกาะคา มีแผนการดำเนินงานสร้างตำบลแห่งการเรียนรู้ ในพื้นที่ที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกตำบลในปี 2550 ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา " ภายในปี 2551 ศบอ.เกาะคาจะพัฒนาประชากรให้มีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ"

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ
2 ตุลาคม 2549