รายงานการประเมินตนเอง


การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นตรวจสอบ และทบทวนการทำงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • วันนี้วันที่ 2 ตุลาคม 2549 บรรยากาศการทำงานของศบอ.เกาะคาเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากวันนี้เป็นวันครบกำหนดส่งรายงานประเมินตนเอง ในรอบ 6 เดือนของการทำงาน
 • ทุกคนก็จะสรุปผลการทำงานของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา 
 • ครูทุกคนจะสรุปผลการทำงานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ได้พิจารณาร่วมกัน โดยจัดทำเป็นรายงานประเมินตนเองในส่วนตำบลที่รับผิดชอบ
 • ทุกคนจะต้องมีหลักฐาน หรือร่องรอยการทำงานมาแสดงประกอบ จึงทำให้ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนการทำงาน คุยกันถึงการทำงาน และหลักฐาน เอกสาร ของแต่ละคน  บางคนคิดไม่ออกว่า จะนำส่วนไหนมาอ้างอิง ก็จะปรึกษาหารือกัน
 • การจัดทำรายงานการประเมินตนเองทำให้ครูได้ทบทวนการทำงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่ากิจกรรมในการดำเนินงานในแต่ละระบบนั้น อยู่ในระดับไหนควรปรับปรุง พอใช้ ดี หรือดีมาก ถ้าควรปรัปปรุงก็จะได้นำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนางานของตนเองในปีงบประมาณ ปี 2550 ต่อไป
 • เมื่อครูทุกคนได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาก็จะแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
 • เมื่อได้ข้อสรุปก็จะรวบรวมสรุปผลการทำงาน เอกสาร อ้างอิง ของแต่ละคน จัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัด คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดต่อไป
 • ในปีนี้ครูทุกคนมีพัฒนาการมากขึ้นคือครูได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จัดทำคู่มือการวัดผลประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนั้นครูยังมีพัฒนาการในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการติดต่อสือสารกันทาง Internet นอกจากนั้นครูยังได้จัดทำชุดความรู้ในเรื่องที่ตนเองได้เข้าไปศึกษา สังเกต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 • ครูมีพัฒนาการเนื่องจากผลงานทุกชิ้นที่ผลิตออกมานั้นครูได้มีการลองผิด ลองถูก มีการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา การลงมือฝึกปฏิบัติจริงทำให้ครูเกิดทักษะความเชี่ยวชาญ มีพัฒนาการ
 • ที่สำคัญครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกสัปดาห์ ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา
 • จากข้อสรุปรายงานประเมินตนเองอยู่ในระดับดีจึงทำให้ศบอ.เกาะคา มีแผนการดำเนินงานสร้างตำบลแห่งการเรียนรู้ ในพื้นที่ที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกตำบลในปี 2550 ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา " ภายในปี 2551 ศบอ.เกาะคาจะพัฒนาประชากรให้มีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ"

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ
2 ตุลาคม 2549

หมายเลขบันทึก: 53014เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2006 20:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 11:05 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (15)

จากการอ่านเรื่องรายงานการประเมินตนเอง  ของท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาแล้ว  รู้สึกว่าท่านได้วางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบและงานทุกอย่างเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้ว  นำมาสรุป เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  แล้วนำหลักฐานนั้นมาใช้ประกอบในการประเมินของครูและเจ้าหน้าที่  ทำให้ครูและเจ้าหน้าที่มีความตื่นตัวในการทำงานอยู่ตลอดเวลา  ทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพและที่สำคัญ  ทำให้ครูและเจ้าหน้าที่เกิดการพัฒนาการของตนเอง

การจัดทำรายงานประเมินตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราทุกคนให้ความสำคัญ และได้เรียนรู้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับงาน และการประกันคุณภาพ ทั้ง 8 ระบบ เป็นการทบทวนผลการทำงานและมีการบันทึกอย่างเป็นระบบ

 

จากการประเมินตนเอง  ทำให้ครูทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้ และทุกคนจะต้องมีหลักฐานประกอบการทำงาน เป็นการทบทวนและสรุปผลการทำงานในรอบ 1 ปี  ที่เราจะได้นำมาปรับปรุงวิธีการทำงานในปีต่อไป  และรู้ว่าการทำงานเป็นระบบต้องดำเนินงานอย่างไร

ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของศูนนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา นั้น ครูทุกคน ก็จะสรุปผลการทำงานของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา และทำให้ทราบว่า การทำงานของศบอ.เกาะคา นั้น เป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การทำประเมินตนเองทั้ง 8 ระบบนั้น  มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการทำงานนั้นต้องมีหลักฐานไว้เพื่อใช้ประกอบการประเมิน  ทำให้ครูรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง การประเมินตนเองทำให้เราทราบว่าเรามีข้อบกพร่องในด้านใด  แล้วนำข้อบกพร่องนั้นมาแก้ไขเพื่อทำให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ

จากการรายงานz]การประเมินนั้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ท่านผอ.ได้มีการให้ครูทุกคนได้ทำประเมินเพื่อที่ได้ทราบข้อดีและข้อด้อยของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคน เมื่อทราบแล้วจะได้นำมาปรับปรุงข้อที่ด้อยของครูแต่ละคนและได้นำปัญหานั้นมาแก้ไขปรับส่วนที่ด้อยให้ดียิ่งขึ้น

จากการทำรายงานการประเมินตนเอง นั้น ครูทุกคนในศบอ.เกาะคา ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายงานตามระบบทั้ง 8 ระบบ และจะต้องมีหลักฐานหรือร่องรอยของการทำงานประกอบด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่มีระบบ ตรวจสอบได้
จากการอ่านเรื่องรายงานการประเมินตนเองแล้ว  ทำให้บุคลากรทุกคนมีความตื่นตัวที่จะสรุปผลการทำงานของตนเองตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ได้พิจารณาร่วมกัน และรวบรวมเอกสารอ้างอิง ของแต่ละคน จัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเอง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงวิธีการทำงานในปีต่อไป
การทำประเมนตนเองเป็นการวัดผลงานและสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงและทำให้เรามีความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญกับพวกเรามากจำเป็นต้องตั้งใจและพยายามทำให้ดีที่สุด
ในเรื่องของการนำนโยบาย กศน.มาใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ถือได้ว่ามีความสำเร็จเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นการนำสู่การยกระดับการศึกษาของประชาชนให้มีการศึกษาอย่างน้อยคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยิ่งมีการใช้ ICT (E- book 2 E-library ) เข้ามาปรับใช้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นตรวจสอบ และทบทวนการทำงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ จากการที่ได้รับการอบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา และจัดทำเอกสารต่างๆ มากมาย ต้องถูกนำมาใช้ ในการสรุปผลการทำงานของตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของการศึกษานอกโรงเรียน ในส่วนตำบลที่รับผิดชอบโดยพิจารณาร่วมกัน จัดทำเป็นรายงานประเมินตนเองและต้องเตรียมหลักฐาน หรือร่องรอยการทำงานมาแสดงประกอบ ทำให้การประเมินในรอบนี้ ทำให้ผมได้ทบทวนการทำงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาจะได้ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละระบบนั้น อยู่ในระดับไหนควรปรับปรุง พอใช้ ดี หรือดีมาก หากมีปรับปรุงก็จะได้นำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนางานในปีงบประมาณ ปี 2550 ต่อไป

สำหรับเรื่องรายงายการประเมินตัวเอง มีความคิดเห็นว่าดี เพราะเป็นการทบทวนการทำงานที่ผ่านมาและทำให้บุคคลากรได้พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่มีข้อเสียที่กำหนดระยะเวลาสั้น  การทำเอกสารไม่ทันเวลา ผู้ทำการประเมินตัวเองได้พยายามทำเต็มเวลา  ทั้งที่ทำงาน และที่บ้านแล้ว เพราะการกรองข้อมูลต้องใช้ความคิดในการจัดกิจกรรมว่าเข้ากับมาตราฐานใด รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น ขอได้โปรดให้อภัยในจุดนี้ด้วย

ปวีณา

จากการได้รับทราบข้อมูลการประเมินตนเองของศบอ.เกาะคานั้น  ดิฉันมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการประเมินคุณภาพภายในของศบอ.เกาะคา  แต่เพื่อความมีประสิทธิภาพภายในสำนักงานก็เป็นสิ่ที่ดี  เพื่อเป็นการสรุปผลการทำงานของตัวเองในปีที่ผ่านมา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในสำนักงานด้วย  และนอกจากนี้ยังได้รับรู้ข้อบกพร่องในการทำงานด้วยค่ะ

อรวรรณ

พนาวัลย์ ชัยเรืองเดช

สำหรับเรื่องรายงานการประเมินตนเองเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้บุคคากรมีการตื่นตัวที่จะพัฒนาตัวเอง  และผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทำให้ตนเองได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องของตนเองและนำมาปรับปรุงแก้ไขในการต่อไป

พนาวัลย์

รายงานการประเมินตนเอง  เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้ทำการประเมินบุคลากร  เป็นระบบ 8  ระบบเพื่อให้ตนเองได้ทราบผลการทำงานของตนเอง ว่ามีข้อดี ข้อด้อยอย่างไร  ต้องพัฒนา/ปรับปรุงงานของตนเองในระบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท