• วันนี้วันที่ 2 ตุลาคม 2549 เป็นวันเริ่มต้นวันแรกสำหรับหน่วยงานราชการในปีงบประมาณ 2550 แต่ละหน่วยงานก็ได้วางแผนในการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา จึงได้นำแนวคิดของท่านดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ได้บรรยายพิเศษทางVCD ในวันที่ 28 สิงหาคม ในการฝึกอบรมพนักงานราชการปี 2549 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ในปีงบประมาณ 2550 โดยมีข้อสรุปดังนี้
  • 1. การเป็นครูอาสาสมัคร ต้องมีจิตวิญญาณ มีความรักศรัทธาในงานกศน. ต้องทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ต้องเกิดจากจิตใจ จิตวิญญานด้วยตนเองลูกค้า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ เป็นผู้ด้อยโอกาส (เสียเปรียบผู้อื่นในอดีต ,พลาดโอกาสได้รับความรู้ในระบบโรงเรียน) ดังนั้นครูต้องมีหัวใจในการบริการ มีความรัก นับถือ มีความมุ่งมั่นในการบริการให้แก่ผู้รับบริการให้ดีที่สุด การทำงานกศน. ต้องเป็นคนทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ แต่ต้องติดดิน อยู่กับชาวบ้าน ยืนอยู่บนวัฒนธรรมของชาวบ้าน แต่ก็มีความทันสมัยในการพัฒนา (ไม่ตกยุค)
  • 2.กศน.ได้ปรับแนวคิดในการทำงานใหม่เป็น "กศน. เพื่อนเรียนรู้"
   • กศน. หมายถึง การศึกษานอกโรงเรียน มีรูปแบบและวิธีการจัดเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีมาตรฐาน กศน.จะสร้างคน ทำให้คนได้รู้หน้งสือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างบันไดเชื่อมต่อไปสู่ระดับอุดมศึกษา ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต กศน.จะสร้างทักษะในการแก้ปัญหาของประชาชน การอยู่รอดในสังคม การสร้างอาชีพให้มีงานทำ การสร้างพัฒนาชุมชน และสังคม
   • เพื่อน friend หมายถึงเป็นเพื่อนกันมีความปรารถนาดีต่อกัน ยินดี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
   • เรียนรู้ Learning หมายถึงกระบวนการสร้างปัญญาให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เป็นเพื่อนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างปัญญา
   • กศน. จะไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นเพื่อนกัน ไม่ใช่ผู้ที่เอาเปรียบ ไม่ใช่ผู้ที่ต้องการชนะ แต่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน ช่วยเหลือกัน
  • 3.แนวทางในการดำเนินงาน (กระบวนทัศน์) ภายใต้ logo กศน.เพื่อนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ต้องเปลี่ยนไป คือทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้พันธมิตร จัดกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร /ภูมิปัญญา โดยเปลี่ยนจากกศน.จัด 80/20 เป็น กศนจัด 20% และพันธมิตรจัด 80%
 • การปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน ใช้ 5 ยุทธศาสตร์คือ
  • 1.ลุยถึงที่ คือจะไม่รอรับกลุ่มเป้าหมาย แต่รุดเข้าไปในครอบครัว
  • 2.ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน เมื่อลุยถึงที่ค้นหาความต้องการ การเรียนรู้ที่แท้จริงแล้ว ก็ออกแบบหลักสูตร /กิจกรรม ร่วมกันสร้างหลักสูตร กิจกรรมที่ตรงใจผู้เรียน
  • 3.วิธีการเรียนหลากหลาย โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ออกแบบห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 5ส คือ 1. สะอาด สะอ้าน 2.สะดวกสบาย 3.สดใส (ห้องสมุดดูสดชื่น สีสดใส มีแสงสว่างเพียงพอ 4. friendly มีมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส 5.สื่อทันสมัย มีทั้งหนังสือ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมหลากหลาย
  • 4. ผนึกกำลังเครือข่าย มีวิธีการที่จะไปชักชวน กระตุ้นให้เครือข่ายมาจัดกิจกรรมกศน. ครูกศน. คือผู้ขับเคลื่อนในพื้นที่
  • 5.บริการเปี่ยมคุณถาพ
 •  สรุป อยากเห็นครูกศน.มีความภาคภุมิใจ ในงานกศน. และยึดสิ่งที่เป็นหัวใจในการทำงานได้แก่
  • R คือ Respect การให้ความเคารพนับถือ
  • S คือ Service การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
  • C คือ Coperation การให้ความร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ
 • การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ Logo กศน. เพื่อนเรียนรู้ ในการทำงานภายใต้ Logo เพื่อนเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ 2550 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้จัดครูกศน. รับผิดชอบในตำบล ตำบลละ 1 คน ยกเว้นตำบลใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นตำบลนำร่อง จะมีครูอาสา 1คน และครูศรช. อีก 1 คน ช่วยกัน โดยมีเป้าหมายให้ครูกศน.ทำงานภายใต้ logo กศน.เพื่อนเรียนรู้ ให้ทุกตำบลเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ในปี 2550 ในเขตบริการที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคารับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 9 ตำบล ภายใต้ครูกศน. 10 คน ข้าราชการครู 2 คน และผู้บริหาร 1 คน

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

2 ตุลาคม 2549