บทบาทหน้าที่ครูกศน.ยุคใหม่

กศน.เพื่อนเรียนรู้ เป็นแนวคิดใหม่ในการทำงาน โดยยึด R/S/C
 • วันนี้วันที่ 2 ตุลาคม 2549 เป็นวันเริ่มต้นวันแรกสำหรับหน่วยงานราชการในปีงบประมาณ 2550 แต่ละหน่วยงานก็ได้วางแผนในการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา จึงได้นำแนวคิดของท่านดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ได้บรรยายพิเศษทางVCD ในวันที่ 28 สิงหาคม ในการฝึกอบรมพนักงานราชการปี 2549 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ในปีงบประมาณ 2550 โดยมีข้อสรุปดังนี้
  • 1. การเป็นครูอาสาสมัคร ต้องมีจิตวิญญาณ มีความรักศรัทธาในงานกศน. ต้องทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ต้องเกิดจากจิตใจ จิตวิญญานด้วยตนเองลูกค้า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ เป็นผู้ด้อยโอกาส (เสียเปรียบผู้อื่นในอดีต ,พลาดโอกาสได้รับความรู้ในระบบโรงเรียน) ดังนั้นครูต้องมีหัวใจในการบริการ มีความรัก นับถือ มีความมุ่งมั่นในการบริการให้แก่ผู้รับบริการให้ดีที่สุด การทำงานกศน. ต้องเป็นคนทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ แต่ต้องติดดิน อยู่กับชาวบ้าน ยืนอยู่บนวัฒนธรรมของชาวบ้าน แต่ก็มีความทันสมัยในการพัฒนา (ไม่ตกยุค)
  • 2.กศน.ได้ปรับแนวคิดในการทำงานใหม่เป็น "กศน. เพื่อนเรียนรู้"
   • กศน. หมายถึง การศึกษานอกโรงเรียน มีรูปแบบและวิธีการจัดเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีมาตรฐาน กศน.จะสร้างคน ทำให้คนได้รู้หน้งสือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างบันไดเชื่อมต่อไปสู่ระดับอุดมศึกษา ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต กศน.จะสร้างทักษะในการแก้ปัญหาของประชาชน การอยู่รอดในสังคม การสร้างอาชีพให้มีงานทำ การสร้างพัฒนาชุมชน และสังคม
   • เพื่อน friend หมายถึงเป็นเพื่อนกันมีความปรารถนาดีต่อกัน ยินดี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
   • เรียนรู้ Learning หมายถึงกระบวนการสร้างปัญญาให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เป็นเพื่อนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างปัญญา
   • กศน. จะไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นเพื่อนกัน ไม่ใช่ผู้ที่เอาเปรียบ ไม่ใช่ผู้ที่ต้องการชนะ แต่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน ช่วยเหลือกัน
  • 3.แนวทางในการดำเนินงาน (กระบวนทัศน์) ภายใต้ logo กศน.เพื่อนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ต้องเปลี่ยนไป คือทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้พันธมิตร จัดกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร /ภูมิปัญญา โดยเปลี่ยนจากกศน.จัด 80/20 เป็น กศนจัด 20% และพันธมิตรจัด 80%
 • การปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน ใช้ 5 ยุทธศาสตร์คือ
  • 1.ลุยถึงที่ คือจะไม่รอรับกลุ่มเป้าหมาย แต่รุดเข้าไปในครอบครัว
  • 2.ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน เมื่อลุยถึงที่ค้นหาความต้องการ การเรียนรู้ที่แท้จริงแล้ว ก็ออกแบบหลักสูตร /กิจกรรม ร่วมกันสร้างหลักสูตร กิจกรรมที่ตรงใจผู้เรียน
  • 3.วิธีการเรียนหลากหลาย โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ออกแบบห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 5ส คือ 1. สะอาด สะอ้าน 2.สะดวกสบาย 3.สดใส (ห้องสมุดดูสดชื่น สีสดใส มีแสงสว่างเพียงพอ 4. friendly มีมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส 5.สื่อทันสมัย มีทั้งหนังสือ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมหลากหลาย
  • 4. ผนึกกำลังเครือข่าย มีวิธีการที่จะไปชักชวน กระตุ้นให้เครือข่ายมาจัดกิจกรรมกศน. ครูกศน. คือผู้ขับเคลื่อนในพื้นที่
  • 5.บริการเปี่ยมคุณถาพ
 •  สรุป อยากเห็นครูกศน.มีความภาคภุมิใจ ในงานกศน. และยึดสิ่งที่เป็นหัวใจในการทำงานได้แก่
  • R คือ Respect การให้ความเคารพนับถือ
  • S คือ Service การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
  • C คือ Coperation การให้ความร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ
 • การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ Logo กศน. เพื่อนเรียนรู้ ในการทำงานภายใต้ Logo เพื่อนเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ 2550 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้จัดครูกศน. รับผิดชอบในตำบล ตำบลละ 1 คน ยกเว้นตำบลใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นตำบลนำร่อง จะมีครูอาสา 1คน และครูศรช. อีก 1 คน ช่วยกัน โดยมีเป้าหมายให้ครูกศน.ทำงานภายใต้ logo กศน.เพื่อนเรียนรู้ ให้ทุกตำบลเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ในปี 2550 ในเขตบริการที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคารับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 9 ตำบล ภายใต้ครูกศน. 10 คน ข้าราชการครู 2 คน และผู้บริหาร 1 คน

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

2 ตุลาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#กศน.#เพื่อนเรียนรู้#ตำบลแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 53015, เขียน: 02 Oct 2006 @ 21:09 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 21, อ่าน: คลิก


ความเห็น (21)

junya
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
ได้อ่านเรื่อง  บทบาทหน้าที่ของครู  กศน.ยุคใหม่  ที่ท่าน  ผอ.ศบอ.เกาะคา  แล้ว  เห็นด้วยกับการทำงานของ  กศน.ที่ได้นำเอายุทธ์ศาสตร์มาใช้ในการทำงาน  ซึ่งจะทำให้การทำงานนั้นมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.เพราะ  การศึกษานอกโรงเรียนมีรูปแบบและวิธีการจัดการเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย  และมีมาตรฐาน
Manida
IP: xxx.113.51.101
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านเรื่องบทบาทหน้าที่ครู กศน. ยุคใหม่  แล้ว  เห็นด้วยกัลการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานที่ใช้  5  ยุทธศาสตร์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนให้ดียิ่งๆขึ้น

chalearmsri
IP: xxx.113.51.101
เขียนเมื่อ 
ได้อ่านเรื่อง บทบาทหน้าที่ครู กศน.ยุคใหม่ โดยใช้แนวคิดของ ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ เห็นด้วยกับการใช้แนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูกศน.เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด
รุจิรา
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านบทความแล้วบทบาทหน้าที่ของครูกศน.ยุคใหม่นั้นต้องนำเอายุทธศาสตร์ทั้ง 5  ยุทธศาสตร์มาใช้ในการทำงานเพื่อให้งานมีคุณภาพ  เพราะการศึกษานอกโรงเรียนมีรูปแบบจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเนื่องจากในพื้นที่บางพื้นที่ไม่เหมือนกันจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อสามารถจัดกิจกรรมให้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนต่อไป

IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

การทำงานกศน.ของทีมงานศบอ.เกาะคาที่ผ่านมาพวกเราเข้าพื้นที่ด้วยการให้ความเคารพนับถือ   ช่วยเหลือและสนับสนุน  และให้ความร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ และพวกเราจะก้าวไปพร้อมกันในปี2550

ปาริฉัตร ภักตรา
IP: xxx.113.51.101
เขียนเมื่อ 
จากการที่ได้อ่านบทความ กศน.เพื่อนเรียนรู้แนวคิดใหม่ ของท่าน ผอ.ศบอ.เกาะคาแล้ว มีความคิดเห็นว่าเป็นบทความที่ดี ขยายความของคำว่า กศน.เพื่อนเรียนรู้ได้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นั้น มีความคิดเห็นว่า ครู กศน.จะต้องเป็นผู้ให้ที่ดี มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ เพราะการทำงานของกศน. จะต้องทำงานในพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กศน. ดังนั้น ถ้าหากครู กศน.ห่างหายจากชุมชนและท้องถิ่นแล้ว ก็ยากที่จะทำงานในพื้นที่ได้ จำเป็นที่จะต้องแฝงตัวและปรับตัวให้เข้ากับชุมชน ดังข้อความที่ว่า ต้องเป็นคนทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์และต้องติดดิน อยู่กับชาวบ้านได้โดยไม่แตกแยก
สุมาไร
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

ตามที่ผอ.ได้นำแนวคิดของท่าน ดร.สมบัติ สุวรรวพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียนที่ได้บรรยายพิเศษ วีชีดี ในการฝึกอบรมพนักงานราชการปี 49 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูอาสา และครูศรช.

1.การเป็นครูต้องมีจิตวิญญาญ

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครู ศรช.ก็จะมีความตั้งใจในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและตามที่ได้รับมอบหมายและพร้อมที่จะให้บริการให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่

2.กศน.เพือเรียนรู้

จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนและผู้ที่มาเรียนโดยจะมีการสร้างอาชีพให้มีงานทำและจะพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง และพร้อมที่จะมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้มาเรียนและ สามารถเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นได้เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับประชาชน

3.จะดำเนินการหานักศึกษาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบาย
ampai
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
การทำงาน ของ กศน.ต้องมีความรักศรัทธาในงานกศน. ต้องทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเมื่อ กศน.ได้นำเอายุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์มาใช้ในการทำงาน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อรวรรณ คำแก้ว
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

ตามที่ดิฉันได้รับทราบข้อมูล บทบาทหน้าที่ของครู กศฯ.ยุคใหม่นั้น ดิฉันคิดว่าในปีงบประมาณ 2550 นี้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคคลากรในการทำงานด้านครูอาสา เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูกศน. ด้วย ดิฉันจึงคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี และน่าปฏิบัติตามค่ะ

อรวรรณ

IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
จากการที่ได้อ่านบทความที่ ผอ. ได้สรุปตามจากแนวคิดของท่าน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งผมได้เข้ารับการอบรมพนักงานราชการในวันดังกล่าว เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบทบาทการเป็นครู กศน. ต้องปฏิบัติงานด้วยใจรัก มีหัวใจในการบริการ ถือเป็นการเข้าถึงประชาชน ต้องปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และต้องพัฒนาตนเองทุกด้าน แล้วนำยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อไปใช้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้สอดคล้อง ตามความต้องการของผู้เรียน อย่างหลากหลายโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน โดยใช้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ครู กศน. ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และบริการ จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นาตยา วุฒิธนูทอง
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากการอ่านบทบาทของครูกศน. ยุคใหม่  ให้กศน. ให้ปรับแนวคิดในการทำงานใหม่ คือ กศน.เพื่อนเรียนรู้นั้น  เป็นความคิดที่กศน. ได้ทำมานานแล้ว  กศน. เป็นเพื่อนกับผู้พลาดโอกาส และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตามอัธยาศัย   พร้อมแนวนโยบายที่จะดำเนินงาน เพื่อเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้พันธมิตร ร่วมจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด  โดยใช้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 คือลุยถึงที่ สามารถตอบโจทย์ในใจผู้เรียน ใช้วิธีการเรียนที่หลากหลาย  ร่วมทั้งผนึกกำลังเครือข่าย  และให้บริการที่เปลี่ยมด้วยคุณภาพ

1.ตามที่ได้อ่านข้อความและแนวคิดของท่าน ผอ แล้วนั้น  ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของครู กศน  หรือการนำเอายุทธศาสตร์ทั้ง  5  ข้อมาใช้ในการปฏิบัติงานล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเพราะการทำงานรูปแบบใหม่จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและไม่คิดว่าชาวบ้านและหน่วยงานราชการนั้นอยู่ห่างจากชุมชน  การค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยการลุยถึงที่จึงเป็นการค้นหาตามความเป็นจริงของสังคมไทยและการที่เราทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่จึงเห็นผลสัมฤทธฺ์ได้ และเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ชุมชนก็ยังเกิดความพึงพอใจและต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น

พงษ์กฤษณ์
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
จากการอ่านบทความเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญ จากการที่ได้รับการอบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา ที่ ศบอ.เกาะคาจัดขึ้น ทำให้บุคลากรมีแนวทางการนำมาใช้ในการสรุปผลการทำงานของตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของการศึกษานอกโรงเรียน ในส่วนตำบลที่รับผิดชอบโดยพิจารณาร่วมกัน จัดทำเป็นรายงานประเมินตนเองและต้องเตรียมหลักฐาน หรือร่องรอยการทำงานมาแสดงประกอบ การประเมินในรอบนี้ทำให้ผมได้ทบทวนการทำงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาจะได้ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละระบบนั้น อยู่ในระดับไหนควรปรับปรุง พอใช้ ดี หรือดีมาก หากมีปรับปรุงก็จะได้นำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนางานในปีงบประมาณ ปี 2550 ต่อไป
พงษ์กฤษณ์
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
จากการที่ได้อ่านบทความที่ ผอ. ได้สรุปตามจากแนวคิดของท่าน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งผมได้เข้ารับการอบรมพนักงานราชการในวันดังกล่าว เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบทบาทการเป็นครู กศน. ต้องปฏิบัติงานด้วยใจรัก มีหัวใจในการบริการ ถือเป็นการเข้าถึงประชาชน ต้องปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และต้องพัฒนาตนเองทุกด้าน แล้วนำยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อไปใช้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้สอดคล้อง ตามความต้องการของผู้เรียน อย่างหลากหลายโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน โดยใช้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ครู กศน. ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และบริการ จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปวีณา ทองคำฟู
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านบทบาทหน้าที่ครูกศน. ยุคใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากหากครูกศน.ทุกคน มีจิตสำนึกในการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนอย่างแท้จริง การที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับงานกศน. เพื่อให้เชือมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายจึงมีความเห็นด้วยที่สุด

ปวีณา

พนาวัลย์ ชัยเรืองเดช
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

บทบาทหน้าที่ของครูกศน.ยุคใหม่ เป็นบทบาทที่ครูกศน.ทุกคนต้องมีอยู่ในตัวของตัวเองเสมอ และเห็นด้วยกับการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พนาวัลย์

พงษ์กฤษณ์
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
ในเรื่องของการนำนโยบาย กศน.มาใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ถือได้ว่ามีความสำเร็จเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นการนำสู่การยกระดับการศึกษาของประชาชนให้มีการศึกษาอย่างน้อยคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยิ่งมีการใช้ ICT (E- book 2 E-library ) เข้ามาปรับใช้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกวลิน
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้อ่านบทบาทหน้าที่ของครู กศน.ยุคใหม่ ของท่าน ดร. ณราวัลย์ ในแนวคิดของท่าน ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  ในเรื่อง

1. การเป็นครูอาสาฯต้องมีจิตวิญญาณมีความรักความทรัศธาในงาน กศน.ฯลฯ  ในฐานะที่ข้าพเจ้า ก็เป็นครูอาสาฯคนหนึ่ง ก็จะตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ค่ะ  และจะพัฒนาตนเองไม่ให้เป็นคนตกยุคเพื่อที่จะสามารถให้การบริการกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่

2. กศน.ได้ปรับแนวคิดการทำงานใหม่เป็น  กศน.เพื่อนเรียนรู้  ข้าพเจ้าคิดว่า บทบาทของครูกศน.ควรมีการปรับบทบาทของตนเองใหม่ ในลักษณะเพื่อน ที่พร้อมทีจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมีจุดมุ่งหมายแนวทางในพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้ดี

3.แนวทางในการดำเนินงาน กระบวนทัศน์ ตามยุทธศาสตร์  ทั้ง 5  ถือว่าเป็นบทบาทของ คน กศน.อยู่แล้ว ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย

ชายขอบ
IP: xxx.172.64.51
เขียนเมื่อ 

พูดถึงแต่บทบาทหน้าที่ ดีมากๆๆ ครับแต่ยากได้ความรู้ของการบริหารจัดการที่ดีมั่ง ครับ ทำงานใช้แต่เครดิต งานออกมาสุขเอาเผากิน เหนื่อยหน่อยครับ ยากให้ทางผู้ใหญ่ช่วย จัดการเรื่องงบประมาณต่างๆ ให้ไวๆๆ การทำงานด้านอาชีพ ทำงานไปก่อนแล้วเงินมาทีหลัง มันคงไม่เหมาะที่จะมาใช้ในยุค นี้ สมัย นี้ คนทำงานเหนื่อยมากมาย

จะเอากะ แต่ผลงาน แต่เงินไม่ให้ เดี๋ยวจะโดนแซว เอานะ ขอ ศน. อิๆๆๆ ไปละ

ไปเหนื่อยต่อ

คนกศน.
IP: xxx.173.147.113
เขียนเมื่อ 

บทบาทที่ครูกศน.ควรทำดังกล่าวถูกต้องที่สุด แต่ถามหาการจุงใจและขวัญกำลังใจในการทำงานครับ อีกทั้งระบบการบริหารจัดกิรของผู้บรหารกศน.อำเภอ จังหวัดที่ไม่เคยคิดถึงคุณค่าของคน บุคลากรชั้นล่างอย่างครูอาสา ครูศรช. ขอฝากคำถามไปยังส่วนกลางว่ามีทัศนคติและเป้าหมายการทำงานอย่างไร หรือไม่ฝากกำกับติดตามผู้บริหารอีกหลายแห่งที่ยังไม่เคยคิดรักงานกศน.ไม่คิดทำอะไรให้เป้นความภาคภูมิใจแก่กศน.เลยผมพร้อมแท่มเทตลอดเวลาเพื่อ กศน. เคยคิดมั้ยทำไมคนเก่ง ขยันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพถึงไม่อยู่กศน.นานๆ

คนกศน.
IP: xxx.173.47.173
เขียนเมื่อ 

ตามที่ได้อ่านบทความมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ กศน.ยังมีบุคลากรที่มีความตั้งใจช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อย ผู้พลาดโอกาส ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้กลับเป็นคนดีในสังคม ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจาก กศน.คือผมเรียนในระบบไม่จบเนื่องจากตอนนั้นยังเป็นเด็กไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียน แต่พอออกไปอยู่กับเพื่อนในระยะเวลา 2 ปี เห็นว่าไม่มีอะไรดีขึ้นจึงคิดอยากเรียน แต่เราไม่สามารถไปเรียนในระบบได้เนื่องจากช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน จึงหาแหล่งการเรียนจนพบว่า กศน.เป็นแหล่งที่จะให้โอกาสการเรียนกับเราได้ นั้นเป็นที่มาของการเรียนของผม(ปัจจุบันผมเรียนจบปริญญาตรีและคิดว่าอยากจะเรียนต่อปริญญาโท) ทำให้วันนี้ผมว่า กศน.ยังมีความสำคัญกับคนทุกคน ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ แต่เป็นน่าเสียดาย กศน.มีการพัฒนางานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจากการสอบถามพบว่า บุคลากร กศน.ไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน ทำให้บุคลากรเขาออกบอย งานไม่มีการพัฒนา(เสียดายจริงๆ) ทำไมผู้รับผิดชอบไม่คิดจะดูแลพวกเขาบ้าง ผมมองว่าในอนาคต งาน กศน.มีบทบาทสำคัญทีสุดในเรี่องกระบวนการเรียนรู้ของคนทุกคน(ถ้าไม่มี กศน.ผมคงจะไม่มีวันนี้)