บทบาทหน้าที่ครูกศน.ยุคใหม่


กศน.เพื่อนเรียนรู้ เป็นแนวคิดใหม่ในการทำงาน โดยยึด R/S/C
 • วันนี้วันที่ 2 ตุลาคม 2549 เป็นวันเริ่มต้นวันแรกสำหรับหน่วยงานราชการในปีงบประมาณ 2550 แต่ละหน่วยงานก็ได้วางแผนในการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา จึงได้นำแนวคิดของท่านดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ได้บรรยายพิเศษทางVCD ในวันที่ 28 สิงหาคม ในการฝึกอบรมพนักงานราชการปี 2549 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ในปีงบประมาณ 2550 โดยมีข้อสรุปดังนี้
  • 1. การเป็นครูอาสาสมัคร ต้องมีจิตวิญญาณ มีความรักศรัทธาในงานกศน. ต้องทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ต้องเกิดจากจิตใจ จิตวิญญานด้วยตนเองลูกค้า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ เป็นผู้ด้อยโอกาส (เสียเปรียบผู้อื่นในอดีต ,พลาดโอกาสได้รับความรู้ในระบบโรงเรียน) ดังนั้นครูต้องมีหัวใจในการบริการ มีความรัก นับถือ มีความมุ่งมั่นในการบริการให้แก่ผู้รับบริการให้ดีที่สุด การทำงานกศน. ต้องเป็นคนทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ แต่ต้องติดดิน อยู่กับชาวบ้าน ยืนอยู่บนวัฒนธรรมของชาวบ้าน แต่ก็มีความทันสมัยในการพัฒนา (ไม่ตกยุค)
  • 2.กศน.ได้ปรับแนวคิดในการทำงานใหม่เป็น "กศน. เพื่อนเรียนรู้"
   • กศน. หมายถึง การศึกษานอกโรงเรียน มีรูปแบบและวิธีการจัดเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีมาตรฐาน กศน.จะสร้างคน ทำให้คนได้รู้หน้งสือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างบันไดเชื่อมต่อไปสู่ระดับอุดมศึกษา ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต กศน.จะสร้างทักษะในการแก้ปัญหาของประชาชน การอยู่รอดในสังคม การสร้างอาชีพให้มีงานทำ การสร้างพัฒนาชุมชน และสังคม
   • เพื่อน friend หมายถึงเป็นเพื่อนกันมีความปรารถนาดีต่อกัน ยินดี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
   • เรียนรู้ Learning หมายถึงกระบวนการสร้างปัญญาให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เป็นเพื่อนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างปัญญา
   • กศน. จะไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นเพื่อนกัน ไม่ใช่ผู้ที่เอาเปรียบ ไม่ใช่ผู้ที่ต้องการชนะ แต่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน ช่วยเหลือกัน
  • 3.แนวทางในการดำเนินงาน (กระบวนทัศน์) ภายใต้ logo กศน.เพื่อนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ต้องเปลี่ยนไป คือทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้พันธมิตร จัดกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร /ภูมิปัญญา โดยเปลี่ยนจากกศน.จัด 80/20 เป็น กศนจัด 20% และพันธมิตรจัด 80%
 • การปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน ใช้ 5 ยุทธศาสตร์คือ
  • 1.ลุยถึงที่ คือจะไม่รอรับกลุ่มเป้าหมาย แต่รุดเข้าไปในครอบครัว
  • 2.ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน เมื่อลุยถึงที่ค้นหาความต้องการ การเรียนรู้ที่แท้จริงแล้ว ก็ออกแบบหลักสูตร /กิจกรรม ร่วมกันสร้างหลักสูตร กิจกรรมที่ตรงใจผู้เรียน
  • 3.วิธีการเรียนหลากหลาย โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ออกแบบห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 5ส คือ 1. สะอาด สะอ้าน 2.สะดวกสบาย 3.สดใส (ห้องสมุดดูสดชื่น สีสดใส มีแสงสว่างเพียงพอ 4. friendly มีมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส 5.สื่อทันสมัย มีทั้งหนังสือ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมหลากหลาย
  • 4. ผนึกกำลังเครือข่าย มีวิธีการที่จะไปชักชวน กระตุ้นให้เครือข่ายมาจัดกิจกรรมกศน. ครูกศน. คือผู้ขับเคลื่อนในพื้นที่
  • 5.บริการเปี่ยมคุณถาพ
 •  สรุป อยากเห็นครูกศน.มีความภาคภุมิใจ ในงานกศน. และยึดสิ่งที่เป็นหัวใจในการทำงานได้แก่
  • R คือ Respect การให้ความเคารพนับถือ
  • S คือ Service การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
  • C คือ Coperation การให้ความร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ
 • การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ Logo กศน. เพื่อนเรียนรู้ ในการทำงานภายใต้ Logo เพื่อนเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ 2550 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้จัดครูกศน. รับผิดชอบในตำบล ตำบลละ 1 คน ยกเว้นตำบลใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นตำบลนำร่อง จะมีครูอาสา 1คน และครูศรช. อีก 1 คน ช่วยกัน โดยมีเป้าหมายให้ครูกศน.ทำงานภายใต้ logo กศน.เพื่อนเรียนรู้ ให้ทุกตำบลเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ในปี 2550 ในเขตบริการที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคารับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 9 ตำบล ภายใต้ครูกศน. 10 คน ข้าราชการครู 2 คน และผู้บริหาร 1 คน

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

2 ตุลาคม 2549

หมายเลขบันทึก: 53015เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2006 21:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 15:42 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (21)
ได้อ่านเรื่อง  บทบาทหน้าที่ของครู  กศน.ยุคใหม่  ที่ท่าน  ผอ.ศบอ.เกาะคา  แล้ว  เห็นด้วยกับการทำงานของ  กศน.ที่ได้นำเอายุทธ์ศาสตร์มาใช้ในการทำงาน  ซึ่งจะทำให้การทำงานนั้นมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.เพราะ  การศึกษานอกโรงเรียนมีรูปแบบและวิธีการจัดการเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย  และมีมาตรฐาน

ได้อ่านเรื่องบทบาทหน้าที่ครู กศน. ยุคใหม่  แล้ว  เห็นด้วยกัลการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานที่ใช้  5  ยุทธศาสตร์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนให้ดียิ่งๆขึ้น

ได้อ่านเรื่อง บทบาทหน้าที่ครู กศน.ยุคใหม่ โดยใช้แนวคิดของ ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ เห็นด้วยกับการใช้แนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูกศน.เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด

จากการที่ได้อ่านบทความแล้วบทบาทหน้าที่ของครูกศน.ยุคใหม่นั้นต้องนำเอายุทธศาสตร์ทั้ง 5  ยุทธศาสตร์มาใช้ในการทำงานเพื่อให้งานมีคุณภาพ  เพราะการศึกษานอกโรงเรียนมีรูปแบบจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเนื่องจากในพื้นที่บางพื้นที่ไม่เหมือนกันจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อสามารถจัดกิจกรรมให้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนต่อไป

การทำงานกศน.ของทีมงานศบอ.เกาะคาที่ผ่านมาพวกเราเข้าพื้นที่ด้วยการให้ความเคารพนับถือ   ช่วยเหลือและสนับสนุน  และให้ความร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ และพวกเราจะก้าวไปพร้อมกันในปี2550

จากการที่ได้อ่านบทความ กศน.เพื่อนเรียนรู้แนวคิดใหม่ ของท่าน ผอ.ศบอ.เกาะคาแล้ว มีความคิดเห็นว่าเป็นบทความที่ดี ขยายความของคำว่า กศน.เพื่อนเรียนรู้ได้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นั้น มีความคิดเห็นว่า ครู กศน.จะต้องเป็นผู้ให้ที่ดี มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ เพราะการทำงานของกศน. จะต้องทำงานในพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กศน. ดังนั้น ถ้าหากครู กศน.ห่างหายจากชุมชนและท้องถิ่นแล้ว ก็ยากที่จะทำงานในพื้นที่ได้ จำเป็นที่จะต้องแฝงตัวและปรับตัวให้เข้ากับชุมชน ดังข้อความที่ว่า ต้องเป็นคนทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์และต้องติดดิน อยู่กับชาวบ้านได้โดยไม่แตกแยก

ตามที่ผอ.ได้นำแนวคิดของท่าน ดร.สมบัติ สุวรรวพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียนที่ได้บรรยายพิเศษ วีชีดี ในการฝึกอบรมพนักงานราชการปี 49 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูอาสา และครูศรช.

1.การเป็นครูต้องมีจิตวิญญาญ

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครู ศรช.ก็จะมีความตั้งใจในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและตามที่ได้รับมอบหมายและพร้อมที่จะให้บริการให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่

2.กศน.เพือเรียนรู้

จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนและผู้ที่มาเรียนโดยจะมีการสร้างอาชีพให้มีงานทำและจะพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง และพร้อมที่จะมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้มาเรียนและ สามารถเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นได้เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับประชาชน

3.จะดำเนินการหานักศึกษาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบาย
การทำงาน ของ กศน.ต้องมีความรักศรัทธาในงานกศน. ต้องทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเมื่อ กศน.ได้นำเอายุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์มาใช้ในการทำงาน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามที่ดิฉันได้รับทราบข้อมูล บทบาทหน้าที่ของครู กศฯ.ยุคใหม่นั้น ดิฉันคิดว่าในปีงบประมาณ 2550 นี้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคคลากรในการทำงานด้านครูอาสา เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูกศน. ด้วย ดิฉันจึงคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี และน่าปฏิบัติตามค่ะ

อรวรรณ

จากการที่ได้อ่านบทความที่ ผอ. ได้สรุปตามจากแนวคิดของท่าน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งผมได้เข้ารับการอบรมพนักงานราชการในวันดังกล่าว เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบทบาทการเป็นครู กศน. ต้องปฏิบัติงานด้วยใจรัก มีหัวใจในการบริการ ถือเป็นการเข้าถึงประชาชน ต้องปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และต้องพัฒนาตนเองทุกด้าน แล้วนำยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อไปใช้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้สอดคล้อง ตามความต้องการของผู้เรียน อย่างหลากหลายโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน โดยใช้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ครู กศน. ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และบริการ จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการอ่านบทบาทของครูกศน. ยุคใหม่  ให้กศน. ให้ปรับแนวคิดในการทำงานใหม่ คือ กศน.เพื่อนเรียนรู้นั้น  เป็นความคิดที่กศน. ได้ทำมานานแล้ว  กศน. เป็นเพื่อนกับผู้พลาดโอกาส และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตามอัธยาศัย   พร้อมแนวนโยบายที่จะดำเนินงาน เพื่อเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้พันธมิตร ร่วมจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด  โดยใช้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 คือลุยถึงที่ สามารถตอบโจทย์ในใจผู้เรียน ใช้วิธีการเรียนที่หลากหลาย  ร่วมทั้งผนึกกำลังเครือข่าย  และให้บริการที่เปลี่ยมด้วยคุณภาพ

1.ตามที่ได้อ่านข้อความและแนวคิดของท่าน ผอ แล้วนั้น  ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของครู กศน  หรือการนำเอายุทธศาสตร์ทั้ง  5  ข้อมาใช้ในการปฏิบัติงานล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเพราะการทำงานรูปแบบใหม่จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและไม่คิดว่าชาวบ้านและหน่วยงานราชการนั้นอยู่ห่างจากชุมชน  การค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยการลุยถึงที่จึงเป็นการค้นหาตามความเป็นจริงของสังคมไทยและการที่เราทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่จึงเห็นผลสัมฤทธฺ์ได้ และเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ชุมชนก็ยังเกิดความพึงพอใจและต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น

จากการอ่านบทความเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญ จากการที่ได้รับการอบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา ที่ ศบอ.เกาะคาจัดขึ้น ทำให้บุคลากรมีแนวทางการนำมาใช้ในการสรุปผลการทำงานของตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของการศึกษานอกโรงเรียน ในส่วนตำบลที่รับผิดชอบโดยพิจารณาร่วมกัน จัดทำเป็นรายงานประเมินตนเองและต้องเตรียมหลักฐาน หรือร่องรอยการทำงานมาแสดงประกอบ การประเมินในรอบนี้ทำให้ผมได้ทบทวนการทำงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาจะได้ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละระบบนั้น อยู่ในระดับไหนควรปรับปรุง พอใช้ ดี หรือดีมาก หากมีปรับปรุงก็จะได้นำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนางานในปีงบประมาณ ปี 2550 ต่อไป
จากการที่ได้อ่านบทความที่ ผอ. ได้สรุปตามจากแนวคิดของท่าน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งผมได้เข้ารับการอบรมพนักงานราชการในวันดังกล่าว เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบทบาทการเป็นครู กศน. ต้องปฏิบัติงานด้วยใจรัก มีหัวใจในการบริการ ถือเป็นการเข้าถึงประชาชน ต้องปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และต้องพัฒนาตนเองทุกด้าน แล้วนำยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อไปใช้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้สอดคล้อง ตามความต้องการของผู้เรียน อย่างหลากหลายโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน โดยใช้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ครู กศน. ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และบริการ จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากที่ได้อ่านบทบาทหน้าที่ครูกศน. ยุคใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากหากครูกศน.ทุกคน มีจิตสำนึกในการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนอย่างแท้จริง การที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับงานกศน. เพื่อให้เชือมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายจึงมีความเห็นด้วยที่สุด

ปวีณา

พนาวัลย์ ชัยเรืองเดช

บทบาทหน้าที่ของครูกศน.ยุคใหม่ เป็นบทบาทที่ครูกศน.ทุกคนต้องมีอยู่ในตัวของตัวเองเสมอ และเห็นด้วยกับการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พนาวัลย์

ในเรื่องของการนำนโยบาย กศน.มาใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ถือได้ว่ามีความสำเร็จเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นการนำสู่การยกระดับการศึกษาของประชาชนให้มีการศึกษาอย่างน้อยคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยิ่งมีการใช้ ICT (E- book 2 E-library ) เข้ามาปรับใช้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากที่ได้อ่านบทบาทหน้าที่ของครู กศน.ยุคใหม่ ของท่าน ดร. ณราวัลย์ ในแนวคิดของท่าน ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  ในเรื่อง

1. การเป็นครูอาสาฯต้องมีจิตวิญญาณมีความรักความทรัศธาในงาน กศน.ฯลฯ  ในฐานะที่ข้าพเจ้า ก็เป็นครูอาสาฯคนหนึ่ง ก็จะตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ค่ะ  และจะพัฒนาตนเองไม่ให้เป็นคนตกยุคเพื่อที่จะสามารถให้การบริการกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่

2. กศน.ได้ปรับแนวคิดการทำงานใหม่เป็น  กศน.เพื่อนเรียนรู้  ข้าพเจ้าคิดว่า บทบาทของครูกศน.ควรมีการปรับบทบาทของตนเองใหม่ ในลักษณะเพื่อน ที่พร้อมทีจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมีจุดมุ่งหมายแนวทางในพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้ดี

3.แนวทางในการดำเนินงาน กระบวนทัศน์ ตามยุทธศาสตร์  ทั้ง 5  ถือว่าเป็นบทบาทของ คน กศน.อยู่แล้ว ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย

พูดถึงแต่บทบาทหน้าที่ ดีมากๆๆ ครับแต่ยากได้ความรู้ของการบริหารจัดการที่ดีมั่ง ครับ ทำงานใช้แต่เครดิต งานออกมาสุขเอาเผากิน เหนื่อยหน่อยครับ ยากให้ทางผู้ใหญ่ช่วย จัดการเรื่องงบประมาณต่างๆ ให้ไวๆๆ การทำงานด้านอาชีพ ทำงานไปก่อนแล้วเงินมาทีหลัง มันคงไม่เหมาะที่จะมาใช้ในยุค นี้ สมัย นี้ คนทำงานเหนื่อยมากมาย

จะเอากะ แต่ผลงาน แต่เงินไม่ให้ เดี๋ยวจะโดนแซว เอานะ ขอ ศน. อิๆๆๆ ไปละ

ไปเหนื่อยต่อ

บทบาทที่ครูกศน.ควรทำดังกล่าวถูกต้องที่สุด แต่ถามหาการจุงใจและขวัญกำลังใจในการทำงานครับ อีกทั้งระบบการบริหารจัดกิรของผู้บรหารกศน.อำเภอ จังหวัดที่ไม่เคยคิดถึงคุณค่าของคน บุคลากรชั้นล่างอย่างครูอาสา ครูศรช. ขอฝากคำถามไปยังส่วนกลางว่ามีทัศนคติและเป้าหมายการทำงานอย่างไร หรือไม่ฝากกำกับติดตามผู้บริหารอีกหลายแห่งที่ยังไม่เคยคิดรักงานกศน.ไม่คิดทำอะไรให้เป้นความภาคภูมิใจแก่กศน.เลยผมพร้อมแท่มเทตลอดเวลาเพื่อ กศน. เคยคิดมั้ยทำไมคนเก่ง ขยันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพถึงไม่อยู่กศน.นานๆ

ตามที่ได้อ่านบทความมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ กศน.ยังมีบุคลากรที่มีความตั้งใจช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อย ผู้พลาดโอกาส ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้กลับเป็นคนดีในสังคม ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจาก กศน.คือผมเรียนในระบบไม่จบเนื่องจากตอนนั้นยังเป็นเด็กไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียน แต่พอออกไปอยู่กับเพื่อนในระยะเวลา 2 ปี เห็นว่าไม่มีอะไรดีขึ้นจึงคิดอยากเรียน แต่เราไม่สามารถไปเรียนในระบบได้เนื่องจากช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน จึงหาแหล่งการเรียนจนพบว่า กศน.เป็นแหล่งที่จะให้โอกาสการเรียนกับเราได้ นั้นเป็นที่มาของการเรียนของผม(ปัจจุบันผมเรียนจบปริญญาตรีและคิดว่าอยากจะเรียนต่อปริญญาโท) ทำให้วันนี้ผมว่า กศน.ยังมีความสำคัญกับคนทุกคน ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ แต่เป็นน่าเสียดาย กศน.มีการพัฒนางานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจากการสอบถามพบว่า บุคลากร กศน.ไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน ทำให้บุคลากรเขาออกบอย งานไม่มีการพัฒนา(เสียดายจริงๆ) ทำไมผู้รับผิดชอบไม่คิดจะดูแลพวกเขาบ้าง ผมมองว่าในอนาคต งาน กศน.มีบทบาทสำคัญทีสุดในเรี่องกระบวนการเรียนรู้ของคนทุกคน(ถ้าไม่มี กศน.ผมคงจะไม่มีวันนี้)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท