ปริญญา
ดร. ปริญญา เรืองทิพย์

การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 (หมดเขต 20 ส.ค.55)


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 (การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยในการจัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุน 5 หน่วยงานของประเทศ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกัน จัดทำยุทธศาสตร์เฉพาะด้านและกำหนดเป็นกรอบวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ผู้ทำวิจัย ผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็น และกำหนดกรอบการวิจัยร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างสมดุล และยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งชี้นำ และสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน วช. โดยภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.) ได้กำหนดกรอบการวิจัย ดังนี้ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

- ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ วช.1ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วช.1 ย/วช. 1 ด.) สำหรับโครงการวิจัยย่อย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th
- ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ nrpm.nrct.go.th โดยคลิกเลือกหัวข้อ การรับข้อเสนอการวิจัยการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน พร้อมแนบไฟล์แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2555 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา
- วช. จะเปิดโอกาสให้ท่านมาลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมบริการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนโดยขอท่านให้จัด เตรียมข้อมูลมาให้พร้อม และ วช.ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการสำหรับผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับคำแนะนำระหว่างวัน ที่ 14 – 16 สิงหาคม 2555 จำนวน วันละ 50 ราย ซึ่งจะต้องลงทะเบียนที่ http://rpc.nrct.go.th/ ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2555 เท่านั้น
- วช. ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว
- ต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป กรณีหน่วยงานจัดทำหนังสือนำส่งในภาพรวมของทุกแผนงานวิจัย ให้สำเนาหนังสือนำส่ง แนบเอกสารแต่ละแผนงานด้วย
- การส่งเอกสาร กรณีที่มีการส่งโดยตนเองให้ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ ห้องธุรการ ของ ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.) อาคาร วช.3 ชั้น 3 และหากส่งทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ภายในวันที่ 4 กันยายน 2555 ทั้งนี้เอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
- ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัย โดยรวมทั้งต้นฉบับที่มีการส่งลงนามแล้ว พร้อมสำเนา รวมเป็น 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word) จำนวน 2 ชุด ถึง วช. ตามที่อยู่ด้านล่าง ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2555

- การจ่าหน้าซอง
เรียน ผู้อำนวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
(การวิจัยกลุ่มเรื่อง.................................................)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0-2579-2284, 0-2561-3721
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 511, 544, 487 และ 489
โทรสาร 0-2561-3721, 0-2940-5495


คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 530136เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2012 18:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 สิงหาคม 2012 11:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี