ความพึงพอใจของชุมชนและสังคมที่มีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

leksiri
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

            

          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนและสังคมที่มีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  ประชากรที่ใช้ได้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการเจาะจง จากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่พักของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รวมทั้ง พ่อค้า แม่ค้าภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552  จำนวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามให้เติมข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่โดยอิสระ และให้กาเครื่องหมาย Pลงในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1 ข้อ ระดับความคิดเห็นมีให้เลือก 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequence) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

          ผลการวิจัยพบว่า สังคมและชุมชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สามารถจัดกลุ่มความคิดเห็นได้ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพพจน์ ด้านวิชาการ  ด้านนักเรียน นักศึกษา ด้านผู้สำเร็จการศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน  ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านกิจกรรม จัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .71 ซึ่งหมายถึงมีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LekSiriความเห็น (0)