ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

leksiri
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในด้านต่าง ๆ 13 ด้าน  ได้แก่ หลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ที่ปรึกษา สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์  อาคาร/สถานที่ และการรักษาความปลอดภัย  กิจกรรมของสถานศึกษา  การแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน  สวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและการพยาบาล วิทยบริการและห้องสมุด  กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  การบริการงานการเงิน  การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2552  จำนวน 3,102 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการคำนวณ ใช้สูตรของ Yamane  ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 354 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ที่มีความเชื่อมั่น.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา รองลงไป ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านหลักสูตร และ ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านอาคาร/สถานที่ และการรักษาความปลอดภัย  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด  ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา  รองลงไป  ได้แก่ ด้านคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านหลักสูตร  ด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านอาคาร/สถานที่ และการรักษาความปลอดภัย  นักเรียน นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่มากกว่าประเภทวิชาอื่น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LekSiriความเห็น (0)