เลื่อนการสอบ พระอภิธรรม ของ อ.ช.ว.

 

ประกาศ

การเลื่อนสอบ

เนื่องจากผลของการประสบมหาอุทกภัย

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จึงมีประกาศให้เลื่อนการสอบ จากวันที่ ๙, ๑๐, ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๔

ไปเป็นวันที่  ๑๓, ๑๔, ๑๕  มกราคม ๒๕๕๕

เวลาและสถานที่ยังคงเดิม

หากสงสัยหรือมีปัญหา สอบถามที่ โทร ๐๒ ๒๒๔ ๓๘๔๓

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระอภิธรรมความเห็น (0)