คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ใน วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2549 เวลา 09.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา