การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) มีได้หลายแนว      แนว KM น่าจะถือได้เป็นแนวนุ่มนวล แนวเคารพความเป็นมนุษย์      ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องราวของความสำเร็จ     นำเอาความสำเร็จมาเล่าเรื่องราว  แสดงความชื่นชมยินดี     และหาทางต่อยอดการเปลี่ยนแปลงจากความสำเร็จนั้น

        จะเห็นว่าเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกความสำเร็จเล็กๆ มาเล่าเรื่อง  สร้างการเล่าลือ  โจษจัน     ให้อยู่ในแนวทางที่ต้องการเปลี่ยนไปสู่การมีการ ลปรร. วิธีการสร้างความสำเร็จในแนวทางดังกล่าว     ให้เห็นว่าการสร้างความสำเร็จเล็กๆ นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก

        ต้องมีทีมแกนนำไปเสาะหาความสำเร็จเล็กๆ ตามแนวทางใหม่     แล้วนำมาเป็นเรื่องราวของการ ลปรร.     และทำให้เป็นเรื่องโจษจัน ชื่นชม ยกย่อง    มีการร่วมกันตั้งประเด็นว่าถ้ามีการปรับรูปแบบวิธีทำงานไปเป็นบางแบบ จะเกิดผลที่ดียิ่งขึ้นไปอีก หรือไม่     และเมื่อมีการจัดเวที ลปรร. ก็มีการจดบันทึกเรื่องเล่า และ ขุมความรู้     สำหรับนำไปเล่าต่อ ผ่านการตีความหลากหลายแบบ   และส่งเสริมให้มีทีมงานอื่นหยิบเอาวิธีการไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่ต่างกัน

         เมื่อมีบุคคลหรือทีมงาน สร้างความสำเร็จในการทำงานตามแนวทางใหม่     ผู้บริหารต้องรีบเข้าไปแสดงความชื่นชม    และให้การยกย่องด้วยวิธีการต่างๆ    

         ควรดำเนินการเสาะหา "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ที่มีอยู่แล้ว     ซึ่งหมายถึงผู้ที่ทำงานบางส่วนตามแนวทางที่เป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง     เชิญมาเล่าว่าการดำเนินการตามแนวนั้นให้ประโยชน์แก่ตัวเขาและหน่วยงานย่อยของเขาอย่างไรบ้าง     รวมทั้งให้แนะนำว่าถ้าจะให้การทำงานตามแนวใหม่นั้นก่อผลดียิ่งขึ้น  หรือทำได้ง่ายขึ้น  ควรปรับปรุงอย่างไร

         แนวทางที่สำคัญที่สุด คือแนว AI (Appreciative Inquiry)     ใช้การร่วมสร้างฝันเป็นจุดเริ่ม     แล้วร่วมกันหาประกายความสำเร็จเล็กๆ ตามภาพฝัน    เอามาชื่นชมและ ลปรร. วิธีการสร้างความสำเร็จเล็กๆ ที่มีอยู่แล้ว     และร่วมกันคิดขยายความสำเร็จนั้นให้ใหญ่ขึ้น  ลึกขึ้น     และเชื่อมโยงไปสู่ส่วนอื่นๆ ของงาน     รายละเอียดของเรื่องนี้ค้นได้โดย ชื่อป้าย (tag) ว่า AI หรือ Appreciative-Inquiry

วิจารณ์ พานิช
๑๑ กย. ๔๙