เผยแพร่วิทยานิพนธ์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550

nenanako
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชือเรื่องวิทยานิพนธ์    การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลลำปาง

ผู้เขียน       นางภัทราภรณ์  ฤทธิรุดเร่งพล

ปริญญา     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ดร.สุวรรณ  หมื่นตาบุตร       ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ      กรรมการ

 บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อ ศึกษาผลการประเมินของ สมศ.รอบที่ 2 ด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วนำผลการประเมินประกอบการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลลำปาง โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรจำนวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบบันทึกเอกสารผลการประเมินรอบที่ 2 ของ สมศ. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลการศึกษา จากการประเมินของสมศ. รอบที่ 2 มีข้อค้นพบว่า โรงเรียนอนุบาลลำปางขาดรูปแบบในการจัดระบบบริหารงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรขาดความตระหนักในงานด้านส่งเสริมสุขภาพเพราะมีภาระงานอื่นที่รับผิดชอบมาก ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยและได้วางแผนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพโดยจัดวางระบบส่งเสริมสุขภาพย่อยขึ้นใหม่ 3 ระบบคือระบบการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลังจากทดลองดำเนินการตามระบบใหม่เป็นระยะเวลา 3 เดือนได้ทำการประเมินทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบมีข้อค้นพบดังนี้ ในมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคะแนนทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้น นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

Thesis Title             Development of Health Promotion System In Anuban Lampang School

Author          Miss Patraporn   Rittirudrengpon

 Degree                      Master of Education (Educational Administration)

 Thesis Advisory Committe

Lect. Dr. Suwan  Muntabutara    Chairperson 

Assoc. Prof. Dr. Choocheep  Puthaprasert            Member

 ABSTRACT

  The purpose of this research was to study result round 2 assessment of The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) side health promote assessment and find out the method how to development of Health promotion system In Anuban Lampang School .The study on population groups total 77 persons. the instruments consist of the education standard institutions committee form indepth interview form administration meeting form focus group discussion form observation form by statistical data analysis: frequency percentage mean and data synthesis were presented with description

      The results from 2 round result assessment of The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) (ONESQA) side health promote assessment find out Anuban Lampang School has not management systems side health promote and teachers have not conscious in health promote work because they have many task Researcher studied and planed development 3 subsystem of health promotion and health promote learning organization. After following the plan 3 months, the researcher had evaluated the project and found that the students have higher level of mental and physical health and the school had organized studying processes according to participation method so it increased the level of mental and physical health of students.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For nenanakoความเห็น (2)

มนัญญา
IP: xxx.89.242.210
เขียนเมื่อ 

อ่านบทความนี้แล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มในฐานะของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษาและการเรียนการสอนโดยตรง เห็นว่าบทความนี้ได้นำผลการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน มาปรับปรุงการพัฒนา การพัฒนาสามารถทำได้ในหลายด้านแต่ในการศึกษาครั้งนี้นำมาพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ

ระบบการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งสามระบบนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ทดลองปฏิบัติสามเดือน และวัดผลตามเกณฑ์ประเมินและได้ผลตามตัวชี้วัดที่ดีขึ้น

ที่น่าสนใจคือรายละเอียดของระบบทั้งสามที่จัดทำนั้น ว่ามีแนวทางและวิธีการดำเนินการอย่างไร ผู้ให้ความเห็นขอเสนอความเห็นว่า น่าที่จะนำเนื้อหาดังกล่าวมาเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจะได้เสริมสร้างความคิดและประยุกต์ใช้นำไปใช้ใได้ เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีก ก็จะเป็นพลังการช่วยกันพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนให้ดีขึ้นไป ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลมีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อยากเห็นคนไทยมีวินัย รักความสะอาดและมีระเบียบ เก่งและดี ขอเพียงแค่เรื่องเดียวก่อน ให้ทิ้งของลงในถังขยะ บ้านเมืองก็จะสะอาดงามตา ขอฝากคุณครูและขอให้กำลังใจเพราะมือน้อยๆ แต่ละมือ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้

หากมีตอบหรือมีความเห็นจากผู้ใดเพิ่มเติมจากความเห็นนี้ จะนำเรื่อง ห้าห้อง มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน จะได้ช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้น ดีขึ้น ทุกวัน

ขอบคุณค่ะ

มนัญญา
IP: xxx.89.242.210
เขียนเมื่อ 

อ่านบทความนี้แล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มในฐานะของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษาและการเรียนการสอนโดยตรง เห็นว่าบทความนี้ได้นำผลการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน มาปรับปรุงการพัฒนา การพัฒนาสามารถทำได้ในหลายด้านแต่ในการศึกษาครั้งนี้นำมาพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ

ระบบการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งสามระบบนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ทดลองปฏิบัติสามเดือน และวัดผลตามเกณฑ์ประเมินและได้ผลตามตัวชี้วัดที่ดีขึ้น

ที่น่าสนใจคือรายละเอียดของระบบทั้งสามที่จัดทำนั้น ว่ามีแนวทางและวิธีการดำเนินการอย่างไร ผู้ให้ความเห็นขอเสนอความเห็นว่า น่าที่จะนำเนื้อหาดังกล่าวมาเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจะได้เสริมสร้างความคิดและประยุกต์ใช้นำไปใช้ใได้ เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีก ก็จะเป็นพลังการช่วยกันพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนให้ดีขึ้นไป ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลมีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อยากเห็นคนไทยมีวินัย รักความสะอาดและมีระเบียบ เก่งและดี ขอเพียงแค่เรื่องเดียวก่อน ให้ทิ้งของลงในถังขยะ บ้านเมืองก็จะสะอาดงามตา ขอฝากคุณครูและขอให้กำลังใจเพราะมือน้อยๆ แต่ละมือ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้

หากมีตอบหรือมีความเห็นจากผู้ใดเพิ่มเติมจากความเห็นนี้ จะนำเรื่อง ห้าห้อง มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน จะได้ช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้น ดีขึ้น ทุกวัน

ขอบคุณค่ะ