โครงการอบรม เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กรฯ" บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต 21-22 มี.ค. 54

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการอบรม เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กรและเพิ่มคุณภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา" จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์บริการวิชาการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำระบบการจัดการความรู้ และระบบการจัดการความเสี่ยงเข้ามาใข้ในงาน ทำให้การทำงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

สถานที่: โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/438/original_KM-RSU.pdf?1363605069

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/439/original_SAM_0668.JPG?1363605070

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/440/original_SAM_0673.JPG?1363605077

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/441/original_SAM_0703.JPG?1363605083

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/442/original_SAM_0707.JPG?1363605090

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (0)