โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ (KM) ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ จำนวน 148 คน ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีทีมวิทยากรดังรายนามต่อไปนี้

1. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร (รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี)

2. อ.สุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ

3. ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

4. ผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์

5. ผศ.สมควร สนองอุทัย

หมายเหตุ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ และทำหน้าที่เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ

อาจารย์รายชื่อที่ 2-5 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/392/original_SAM_9340.JPG?1363603154

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/393/original_SAM_9358.JPG?1363603162

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/394/original_SAM_9377.JPG?1363603170

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/395/original_SAM_9371.JPG?1363603177

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (0)