ขอเชิญร่วมกิจกรรม "งานรวมพลคนรักควาย ครั้งที่ 5"

seasonboy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรมปศุสัตว์ โดยงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย เครือข่ายพัฒนาควายไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์สนเทศกระบือนานาชาติ และภาคประชาชนเครือข่ายคนรักษ์ควาย ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชนบท เชื่อมโยงกับการพัฒนากลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการเลี้ยงควายให้เป็นกลุ่มต้นแบบในการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ซึ่งจะมีส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยได้อย่างยั่งยืน มีความประสงค์ที่จะจัดงานรวมพลคนรักษ์ควาย ครั้งที่ 5 มีเป้าหมายร่วมกันที่จะสืบทอดวิถีของคน ควายและข้าว ซึ่งจะจัดงานรวมคนที่มีจิตใจรักษ์ควายไทย โดยเป็นเวทีพบปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้กำลังใจเครือข่าย มีการร่วมกิจกรรมสืบทอดวิถีไทย เพื่อทำคุณประโยชน์แก่สังคมเกษตรกร เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ แล้วนำผลการเรียนรู้ไปพัฒนาใช้กับกลุ่มของตัวเอง เป็นการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการกลุ่มแบบเชื่อมโยงเครือข่ายอื่นๆ และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการพัฒนาใช้ภูมิปัญญาไทยได้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาเชิงระบบ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน สืบไป

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: บ้านโพธิ์น้อย ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/204/original_buff-5-53.pdf?1363603820

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติความเห็น (0)