GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปัญหาและอุปสรรคของการทำธุรกิจซื้อมาขายไป (อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน)

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ของธุรกิจซื้อมาขายไป (อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน)
ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) เป็นธุรกิจที่มีปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย
เป็นปัจจัยสำคัญ และมีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ กล่าวสรุปไดัดังนี้

ปัจจัยภายนอก
     1. ปัญหาทางด้านกฎหมาย
     2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
     3. ปัญหาทางด้านการเมือง
     4. ปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปัจจัยภายใน
     1. ปัญหาทางด้านการจัดการ
     2. ปัญหาด้านบุคลากร
     3. ปัญหาหนี้
     4. อุปสรรคในการขยายธุรกิจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 52788
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)