ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) เป็นธุรกิจที่มีปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย
เป็นปัจจัยสำคัญ และมีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ กล่าวสรุปไดัดังนี้

ปัจจัยภายนอก
     1. ปัญหาทางด้านกฎหมาย
     2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
     3. ปัญหาทางด้านการเมือง
     4. ปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปัจจัยภายใน
     1. ปัญหาทางด้านการจัดการ
     2. ปัญหาด้านบุคลากร
     3. ปัญหาหนี้
     4. อุปสรรคในการขยายธุรกิจ