JJ_Tracer ตามรอย นบต ๔๐

JJ
ความรู้ฝังติด พิชิตงานผู้บริหารระดับต้น กรมสรรพากรรุ่นที่ ๔๐

สร้างคุณอำนวย ในนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ ๔๐

 ทีมงาน KM_KKU นำโดยท่านคณบดีประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ได้เป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารระดับต้น ของกรมสรรพากร รุ่นที่ ๔๐ ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบอบรมติต่อมาเป็น รุ่นที่ ๔

 ประเด็นที่ผู้ประสานงานทางกรมได้มอบหมายผ่านผู้ประสานงาน รองฯสุรเชษฐ์ คือ การสร้างทีมงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 ทีมงานได้สร้างบทเรียน โดยใช้กระบวนการ เดินส่ายแรลลี่ หรือ Walk Rally เป็นตัวเดินเรื่องในภาคเช้าตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน บริเวณอาคารขวัญมอ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ประเด็นที่ทีมงาน นบต รุ่นที่ ๔๐ ได้สรุปหลังทำ AAR คือ การได้รู้จักเพื่อนๆ หรือได้เกิดการสร้างความเชื่อมโยง ก่อเกิดปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันเป็นรากฐานในการสร้างเครือข่าย หรือ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ เริ่มสร้างผู้อำนวยในการ ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้  และ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในทีม นักบริหารกรมสรรพากร

 ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม ดูดดึงความรู้ ประสบการณ์ที่ฝังติดมากับงานประจำ เนื่องจากนักบริหารระดับต้น ๕๐ ท่าน มีอายุในการทำงานส่วนใหญ่ มากกว่า ๑๕ ปี เป็นการเริ่มต้น "แลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติราชการที่ติดฝังมากับประสบการณ์ ให้เนียนกับเนื้องาน โดยกิจกรรมสุนทรียสนทนา สร้างคุณอำนวย คุณลิขิต อย่างธรรมชาติ อย่างหนึ่ง"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)