วันนี้จะขอยกเอาบทกลอนสอนใจ อีกหนึ่งกลอน เป็นเรื่องของ "เงินไม่สำคัญเสมอไป"  ของ

พระราชสุทธิญาณมงคล   (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ให้ทุกท่านได้อ่านกัน ดิฉันคิดว่าบทกลอนนี้ได้เขียนให้ให้ข้อคิดไว้ดีทีเดียว


เงินไม่สำคัญเสมอไป

เงิน ซื้อเตียงนอนได้               แต่ซื้อ  การหลับนอนที่เป็นสุข ไม่ได้
เงิน ซื้อกระดาษปากกาได้        แต่ซื้อ   ความเป็นกวี ไม่ได้
เงิน ซื้อหาอาหารดีๆ ได้           แต่ซื้อ   ความอยากรับทาน ไม่ได้
เงิน ซื้อความประจบสอพลอได้  แต่ซื้อ   ความจริงใจ ไม่ได้
เงิน ซื้อการตามใจได้              แต่ซื้อ   ความจงรักภักดี ไม่ได้
เงิน ซื้อเพชรนิลจินดาได้          แต่ซื้อ   ความงาม ไม่ได้
เงิน ซื้อความสนุกชั่วครู่ได้        แต่ซื้อ   ความสุข ไม่ได้
เงิน ซื้อเพื่อนร่วมทางได้          แต่ซื้อ   เพื่อนแท้ ไม่ได้
เงิน ซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้        แต่ซื้อ   ปัญญา ไม่ได้
เงิน ซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้        แต่ซื้อ   สันติสุข ไม่ได้
เงิน ซื้อเมียที่สวยได้                แต่ซื้อ   แม่ที่ดีให้ลูกไ ม่ได้
                                                   
                                  

                  
จากหนังสือ สมบัติอันพึงหวังได้ของมนุษย์ ชีวิตในร่มเงาแห่งพระรัตนตรัย