คณะกรรมการ 9 คน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรอื่น 11 คน

นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่

ก็ราบรื่นดี

งานนี้เตรียมมาหนัก โชคดีที่มีเอกสาร และเคยทำมาก่อน