มีโอกาสไปโรงเรียนแห่งหนึ่ง.......

รู้สึกชื่นชมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาก

เพราะสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุทชนอย่างแท้จริง....มีวิทยากรจากชุมชนเข้ามาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องต่างๆ

เช่นเชิญอิหม่ามมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติขิงศาสนาอิสลาม,  การฝึกอบรมเรื่องอาชีพชุมชน  โดยเชิญชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในด้านอาชีพแต่ละอย่างในชุมชนมาให้ความรู้......

สิ่งที่พบ.....โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์เกื้อกูลกันอย่างดี