เนื่องด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  กำลังก่อสร้างสำนักงานเหล่ากาชาดแห่งใหม่...บริเวณใกล้ๆกับสำนักงานการโยธา  กำหนดแล้วเดือนมิถุนายน 2550

ขณะนี้ได้มีหน้งสือจากสำนักราชวัง  เรื่องหมายกำหนดการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่จะเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2549

ขอเชิญร่วมรับเสด็จในวันดังกล่าว......สำหรับเวลากรุณาติดตามข่าวจากทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ต