ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ก็คือ การที่ทําใหองคการเดินทางจากจุ ดหนึ่ งไปสูเป าหมายอีกจุ ดหนึ่ งอยางประสบความสําเร็จ
ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Educational Leadership and the Change Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ก็คือ การที่ทําใหองคการเดินทางจาก

จุ ดหนึ่ งไปสูเป าหมายอีกจุ ดหนึ่ งอยางประสบความสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก ทำให้องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะแวดล้อมใหม่ (Targeted environment ) มีความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก (Adaptation to external environment) และการบูรณาการภายในองค์การ (internal integration) เพื่อความอยู่รอด (Survival)โดยผู้นำต้องดำเนินการตามกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ลดแรงดึง เพิ่มแรงดัน เพื่อสร้างความพร้อมของคนและวัฒนธรรมขององค์การ(People and culture) เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรและองค์การ มีการบริหารความรู้ (Knowledge Management) เพื่อที่จะพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ประยุกต์ใช้แบบภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทและเป้าหมายขององค์การ เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์การให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของผู้บริหาร โดยมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทางการบริหารการศึกษาความเห็น (1)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.107
เขียนเมื่อ 
     สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับด้วยครับ สิ่งแรกที่ผมอ่านแล้วต้องใช้คำว่า ตกใจ! คือ "ชาดำเย็น" ชื่อนี้เวลาลูกสาว (น้องเดม) ผมไม่พอใจผมจะเรียกผมว่า ชาดำเย็น ผมเขียนถึงเขาไว้เรื่องหนึ่ง "พ่อ! 40 บาทหายไปใหน" ลองอ่านดูนะครับ