ขอแนะนำให้รู้จักกับขุมความรู้ที่ยิ่งใหญ่และบูรณาการของพัทลุงครับ

คลิ้ก link ครับ

    วัตถุประสงค์

  1.เสนอข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุง
  2.เสนอข่าวความเคลื่อนไหวของชาวพัทลุงทั่วประเทศ
  3.ศูนย์กลางการติดต่อประสานงานของชาวพัทลุง
  4.แหล่งข้อมูลความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดพัทลุง
  5.เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
  6.ข้อมูลการเดินทางเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว
  7.สนับสนุน สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8.อนุรักษ์ ธรรมชาติ โบราณวัตถุ โบราณสถาน
  9.เวทีแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ