เรือนจำอำเภอหลังสวน มีภารกิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนอกเหนือไปจากการควบคุมไม่ให้หลบหนีแล้ว จะต้องมีการพัฒนาจิตใจควบคู่กันไปด้วย คืนคนดีสู่สังคมให้ได้ เมื่อวันวิสาขบูชา ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาโลก เรือนจำเห็นถึงความสำคัญ ประกอบกับผู้บัญชาการเรือนจำมีนโยบายให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในวันดังกล่าว โดยใช้วิทยากรภายนอกพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการเรือนจำเรือนธรรมขึ้นมา โดยติดต่อประสานงานกับสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดชุมพร ให้เข้าร่วมดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จำนวน 48,000 บาท ทำให้โครงการดังกล่าวดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้