เรือนจำอำเภอหลังสวน ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ข้าราชการดังต่อไปนี้ 1. นายปรีชา น้อยสน เป็นประธานคณะทำงาน 2. นายสุพจน์ พรหมรักษ์  3. นายอนุชา นวลไทย 4. นางโสภิดา บุญเจริญ 5. นส.สุปรียา จรุงวิภู 6. นายองอาจ ไทยนุกูล เป็นคณะทำงาน ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนด KV ของสำนักงาน อยู่ในระหว่าวิเคราะห์สถานการณ์ปปัจจุบันในแต่ละสมรรถนะหลักของบุคลากรในสำนักงาน