สนใจศึกษาเรื่องราวการวิจัยในรูปแบบ วิจัยออนไลน์ เข้าไปศึกษาได้ที่ http://www.moe.go.th/wijai/e-learning.html