การทำงานที่ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นั้นหมายถึง การทำงานทีที่ถูกต้อง ทำงานที่ไม่หวังผลประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่มีการมุ่งหวังแต่จะเอาประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ดังนั้นเรามาร่วมมือกันทำงานเพื่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นต่อเพื่อนมนุษย์หรือแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆ เราก็มีการทำงานที่เป็นประโยชน์ คือเรามไม่ฆ่าชีวิตมัน