ห้องแล็บภูมิคุ้มกันวิทยา   มีเครื่องอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ  จำนวน 5 เครื่อง     แต่ละเครื่องจะมีผู้ใช้งานประจำเป็นผู้ดูแล   และแน่นอนว่า "ความชำนาญ"   ในการใช้งานและดูแลเครื่องของแต่ละคน  มีไม่เท่ากัน    ตอนนี้เราเลยมีโครงการที่จะปรับฐานความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่อง     โดยเฉพาะในเรื่องของการบำรุงรักษา ( maintenance )   เพื่อให้เครื่องมือนั้น    สามารถใช้งานได้ดีและอยู่กับเราไปอีกนาน...

ตอนนี้ทำไปแล้ว 2 เครื่อง  คือเครื่องตัดชิ้นเนื้อ-Cryostat    และเครื่อง Axsym      รายละเอียดของการ training   จะทยอยนำเสนอไปเรื่อยๆ

axsym

เครื่อง Axsym   สำหรับตรวจ Anti HIV,
Tumor Marker, และ Hepatitis marker บางตัว
โดยใช้หลักการ MEIA

เครื่อง BEB-III   สำหรับตรวจ Hepatitis B , Anti HCV, Anti VZV
โดยใช้หลักการ ELISA  เครื่องนี้ใช้เป็น ELISA reader ด้วย

nephelometer

เครื่อง Nephelometer สำหรับตรวจ
Complement  และ  Immunoglobulin level

เครื่อง Cryostat  สำหรับตัดชิ้นเนื้อ