AAR

1. สิ่งที่คาดหวัง

- ได้ทำ blog

2. สิ่งที่เกินคาดหวัง

- ทราบประโยชน์จากการใช้ Blog เพิ่มขึ้น

3. สิ่งที่น้อยกว่าคาดหวัง

- ไม่มี

4. กิจกรรมต่อไป

- สอนเทคนิคการทำ Blog ให้น่าสนใจมากขึ้น