สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคณะฯ

สิ่งที่ได้รับเกิดความคาดหวัง
ท่านคณบดีให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและบรรยายเกี่ยวกับการใช้งาน blog

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง
-

สิ่งที่จะกลับไปทำ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบไว้ใน blog