หน่วยพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการKM ครั้งที่ 1เรื่อง "การจัดการความรู้ในยุคสังคมฐานความรู้" เมื่อวันที่ 16 และ 23 กันยายน 2549 และมีโครงการจะจัดครั้งที่สองในเดือนมกราคม 2550