มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆ Knowledge, Activity, อื่นๆ ที่น่าจะบันทึกไว้ หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างทั้งต่อตนเองและผู้อื่น