กระผมขอนำเสนอเพลงที่จะช่วยให้นักเรียนจดจำเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ต่อไป  เช่น

1. เพลงการบวก-ลบทศนิยม       (จังหวะตลุง)

คำร้องโดย  นายพัฒนะ   มามาตร

     ทศนิยม  ต้องจำให้ดี      จะบวก-ลบแต่ละที่ต้องจำเอาไว้

ตั้งจุดให้ตรงกัน  แล้วบวก-ลบกันไป    

ทด-ยืมนั้นไซร้เหมือนเลขธรรมดา  (ซ้ำ)

.................................

- เหมาะสำหรับชั้น ป.5 - 6

2.  เพลงการหารเศษส่วนวิธีลัด                 (จังหวะตลุง)

คำร้องโดย  นายพัฒนะ   มามาตร

     การหารเศษส่วน  ต้องจำให้ดี  จะหารแต่ละที่ต้องจำเอาไว้

เปลี่ยนหารเป็นคูณ  กลับเศษส่วนทันใด

จงจำเอาไว้กลับที่ตัวหาร  (ซ้ำ)

.............................

-  เหมาะสำหรับชั้น ป.5 - 6

3. เพลงวันวิสาขบูชา

คำร้องโดย  นายพัฒนะ   มามาตร

       วันวิสาขบูชา  พระศาสดาประสูติวันนี้

ตรัสรู้อริยสัจสี่  แล้วทรงปราณีสั่งสอนทั่วไป

จนสิ้นอายุขัย  ปรินิพพานวันนี้ตรงกัน

คือวันเพ็ญเดือน 6  ชาวพุทธยกถือเป็นสำคัญ

ทำบุญเวียนเทียนพร้อมกัน  และยึดมั่นในคำสอนเอย

.............................

4. เพลงวันอาสาฬหบูชา      (ทำนอง  เพลงผู้ใหญ่ลี)

คำร้องโดย  นายพัฒนะ   มามาตร

         เดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ  จดจำวันอาสาฬหบูชา

พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา  (ซ้ำ)

เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาศาสนาครบองค์ 3

ชาวไทยทั่วทุกเขตคาม  (ซ้ำ)

เข้าวัดวาอาราม  ทำบุญเวียนเทียน

ทำบุญ  ทำบุญเวียนเทียน

............................

ยังมีอีกหลายเพลง  หากมีผู้สนใจจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป