1. สิ่งที่คาดหวัง

  -  ได้ทราบข้อมูลของคณะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง Blog

2. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

   - สร้างBlog ของตัวเองได้

3. สิงที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

    - ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะ

     อยากให้เจ้าหน้าทุกท่านให้ความสนใจในการใช้ Blog ของตนเองให้เป็นประโยชน์

 

 

จาก    ปนัดดา + สุวดี เจ้า