คนเราจะดีได้ต้องมีคุณธรรม  ทั้ง  7นะ 

1 เพื่อนดี

2มีวินัย

3 ใฝ่รู้

4 กู้ศักยภาพ

5 ซึมซาบเห็นถูก

6 ทำถูกไม่ประมาท

7 ไม่ขากโยนิโส