ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะกงนั้น  มีวงดนตรีไทยอยู่มาก  บางวงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีต  โดยการสืบทอดต่อกันมา  ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดมาก็เห็นจะเป็นลูก - หลานของวงที่สัมผัสดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็ก  ซึ่งหาได้น้อยที่จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลจากวงการดนตรีไทย