หลังจากได้อ่านบทความเรื่อง

" การทบทวนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับ "รัฐประหาร" ในประเทศไทย "

พอดีกับได้อ่านเรื่องพระบรมราโชวาทอยู่เลยขอเอามาลงต่อครับเผื่อใครๆ จะได้อ่านบ้าง และอาจได้กำลังใจในการทำงานเหมือนผม

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐

<hr> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
            “.. วันนี้ใคร่จะกล่าวแกท่านทั้งหลายว่า บัดนี้ท่านได้เรียนสำเร็จเป็นบัณฑิตแล้ว ย่อมมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ที่จะนำไปใช้ทำการงานในด้านทีศึกษามาได้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยของท่านตลอดจนบุคคลทั่วไปยอมรับรองแล้ว </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">              การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ
ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น
จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้จำเป็นต้องอาศัย</p>

  • ความสุจริต
  • ความบริสุทธิ์ใจ และ
  • ความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย

       เพราะเหตุว่า
ความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว
ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซื่งเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทาง ด้วย ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตน เพึ่อสวนรวมต่อไปขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์โดยตระหนักว่าการงาน สังคม และบ้านเมืองนั้น ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารดำเนินการย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใดสังคมใด และบ้านเมืองใดก็ตามขาดบุคคตผู้มีคุณธรรมความสุจริตแล้ว จะดำรงอยู่มิได้เลย... ”

 

 


อ้างอิงจาก

หนังสือ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เล่มที่ 7 ความถูกต้องเป็นธรรม หน้าที่ 1
(จัดทำเป็นหนังสือชุด 10 เล่ม 10 เรื่อง)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (ก.พ.)พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2546เลขมาตรฐานหนังสือ 974-90748-3-1 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">ความถูกต้องเป็นธรรม
 ปกหน้าครับ</p> <p align="center"></p>

 ปกหลังครับ

</span><p>ชอบดอกไม้มากเลย</p><p></p><p></p><p></p><p>ขอบคุณคำแนะนำคุณหมอวัลลภมากครับ</p><p></p>