เด็กอนุบาลการเล่นก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งทำให้ได้ประสบการณ์จากการเล่นและได้พัฒนาสมองด้วย