KM วิจัย 2.3 (1) :เทคนิคการจัดการตัวเองเพื่อบูรณาการงานสอนและงานวิจัย

KM  วิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์ความรู้ คือการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับชาติ(มาจากวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ มนร)

ชุมชนนักปฎิบัติ  การจัดการความรู้จากงานวิจัย

ทบทวน               แผนการจัดการความรู้งานวิจัย

ประเด็นความรู้    เทคนิคการจัดการตัวเองเพื่อบูรณาการงานสอนและงานวิจัย

ผู้จัดการความรู้ งานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง ความรู้ ผู้ให้ข้อมูล
นิยาม เทคนิคการจัดการตัวเองเพื่อบูรณาการงานสอนและงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่เป็นบุคลากรสายสอนและวิจัยให้สามารถ สร้างงานวิจัยได้โดยผนวกกับการเรียนการสอนที่เป็นงานประจำ
เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถผลักดันคณะเป็นองค์กรชั้นนำระดับชาติคือ อาจารย์ได้สร้างงานวิจัยพร้อมกับการสอน หรือ นำงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
คณบดี
เอกสารคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


เรื่อง ความรู้  ผู้ให้ข้อมูล
Good Practice อาจารย์เล่าว่าจากการประชุมในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กพบว่า นักศึกษามีปัญหาเรื่องของการลืมพัฒนาเด็กในแต่ละวัย ประกอบกับผลการสอบในเรื่อง
ดังกล่าว นักศึกษามีคะแนนค่อนข้างตำ่ำ จึงร่วมกันคิดในกลุ่มวิชาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มจากการวางแผนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็ก 1 ในเรื่องพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ โดยจะมอบหมายให้นักศึกษาให้บริการวิชาการโดยออกไปให้ความรู้กับครอบครัว ตามทฤษฎี Family Child Center ตามพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆซึ่งเป็นการบูรณาการเนื้อหาที่สอนกับการบริการวิชาการ โดยประเมินให้คะแนนศิษย์ โดยประเมินศิษย์ของศิษย์คือ ผู้ปกครอง บิดามารดาของเด็ก จากนั้น นักศึกษาจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาเขียนรายงาน อาจารย์จะเก็บข้อมูลการวิจัยทั้งในผู้ปกครองและในนักศึกษา โดยบางส่วนนักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย
อาจารย์ศิราคริน พิชัยสงคราม


เรื่อง ความรู้ ผู้ให้ข้อมูล
การสกัดเทคนิคขั้นตอน
การบูรณาการการเรียนกับการวิจัย
เทคนิคขั้นตอนการบูรณาการการเรียนกับการวิจัย มีดังนี้
1.P= ออกแบบ มคอ.3 หรือ 4 ให้มีการวิจัยหรือการบูรณาการ
2.D=ให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทำวิจัยหรือการบริการวิชาการ อย่าลืมเตรียมการฝึกซ้อมนักศึกษาให้เกิดความถูกต้องเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและมีจริยธรรมความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น (BAR)
3.A= ให้มีการสรุปบทเรียนหรือประสบการณ์ในการนำความรู้/ทฤษฎีไปใช้(AAR)
4.C= ทบทวนประเมินผลที่ได้รับเพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่พัฒนามาจากองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้รับ
คณบดี


เรื่อง ความรู้ ผู้ให้ข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทำวิจัย
ในเด็กวิกฤติ
อาจารย์ได้ทำวิจัยโดยใช้ทฤษฎีเดียวกันกับอาจารย์ศิราคริน ในผู้ป่วยเด็กวิกฤติ แต่เนื่องจากเนื่องการออกแบบวิจัยเป็นการออกแบบวิจัยที่ไม่ได้บูรณาการการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นการทดลอง กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ของทืางโรงพยาบาล มีพยาบาลในตึกเป็นผู้ช่วยวิจัย  อาจารย์วนิสา หะยีเซะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะพยาบาลศาสตร์ความเห็น (1)

ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจค่ะ