นศ.สปป.ลาว ป.โท คณะเกษตรฯ มข. วิจัยฟางข้าว รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

นักศึกษาจาก สปป.ลาว ระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยผลของฟางข้าว รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14


         นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนองานวิจัย ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและความหนาแน่นรวมของดินนา รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดขึ้น โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จำนวนกว่า 200 เรื่อง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         ในการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ครั้งนี้ นางสาวมัจฉา แก้วพิลา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 และทุนจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สามารถคว้ารางวัล “นำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น”มาเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองได้ จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและความหนาแน่นรวมของดินนา” ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์คือ เป็นการนำฟางข้าวที่มีอยู่ในประเทศ ปริมาณมากถึง 25.4 ล้านตันต่อปี กลับไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดินนาและผลผลิตข้าว โดยไม่ต้องเผาฟางข้าวทิ้งโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป

         รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ /ข้อมูลข่าว นิภา ธรรมโสม /ภาพ
         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)