DHS & ODOP..กับ การพัฒนาคุณภาพ..สา'สุข??

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประเมินโดยเพื่อน (Peer-review) หรือ เครือข่ายโรงพยาบาลด้วยกัน ...จะทำให้เข้าใจบริบทได้ดี(Context) ... และทำให้เกิด “กัลยาณมิตร” .... ที่จะช่วยเหลือกัน..พัฒนาต่อไปในอนาคต

                          

                        

           ......... วันนี้ คุยเรื่อง... การประเมินผล ... ของ ... DHS & ODOP …คุยต่ออีกนิดหนึ่งนะคะ  ... เป็นการประเมินผล (Evaluation) เครือข่าย ... ที่มีแนวคิดที่สำคัญได้แก่

             1. การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ... เข้าร่วมประเมินด้วยสมัครใจ (Voluntary) สมัครใจ... หวังผลเพื่อ..  "การเรียนรู้” ...(Learning)

            2. ใช้การประเมินโดย ... เพื่อน (Peer-review) หรือ เครือข่ายโรงพยาบาลด้วยกัน ...จะทำให้เข้าใจบริบทได้ดี(Context) ... และทำให้เกิด  “กัลยาณมิตร” .... ที่จะช่วยเหลือกัน..พัฒนาต่อไปในอนาคต

            3. สะท้อนการพัฒนาของตนเอง (Self - reflection) ... ให้เครือข่ายที่มีบริบทใกล้เคียง...สามารถกำหนดเป้าหมายต่างๆ (Goal)  เป็นขั้นเป็นตอน .... เพื่อให้กำหนดก้าวเดินของการพัฒนาได้

            4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) ....โดยการมองการพัฒนาคุณภาพของงาน... “แบบไม่หยุดนิ่ง” .... และผสมผสานไปกับงานแต่ละวัน .... “ไม่เน้นความสมบูรณ์ในครั้งเดียว” ....แต่...เน้นการพัฒนาเป็นขั้นๆ จากเดิมที่ดีอยู่แล้ว

              5. พัฒนาโดยใช่ทีม สหสาขาวิชาชีพ (Interdisciplinary Team) ... โดยให้ความสำคัญกับการทำงานแต่ละวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพในโรงพยาบาลและ วิชาชีพใน รพสต. ซึ่งตั้งในพื้นที่...อยู่ติดกับประชาชน

              6. ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม (Patient / Community involvement)... มีการดึง(Pulling) ให้ผู้ป่วย  ครอบครัว หรือชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในแง่... ร่วมคิด...ร่วมทำ...ร่วมออกแบบ...ร่วมวางแผน..และร่วมตัดสินใจ

               

              

           


แนวทางการประเมิน มี KPI จำนวน 2 ข้อ คือ

     KPI ข้อที่ 1 การประเมินตนเอง (self assessment) ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ..มีฟอร์ม ซึ่งมี ... บันได 5 ขั้น ให้ครอบคลุมหัวข้อย่อย 5 ประเมิน ได้แก่

      1)  การทำงานร่วมกัน...ในระดับอำเภอ (Unity District Health Care)

      2)  การทำงาน...จนเกิดคุณค่า ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ (Appreciation)

      3)  การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development)

      4)  การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential Care)

      5)  การมีส่วนของเครือข่ายและชุมชน(Community participation)

              

               


KPI ข้อที่ 2 การดำเนินงาน “หนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการ” (One District One Project; ODOP) ..เพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบท ...โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน .... กระบวนการคือ

       1)  ทีมสุขภาพอำเภอ...คัดเลือกปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย หรือ เชิงประเด็นอย่างน้อย 1 เรื่อง ... ร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)

       2)  กำหนดตัวชี้วัด ร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ...KPI นี้จะ ... "แตกต่างไปตามบริบทพื้นที่"

       3)  โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่...ต้อง...ทำในรูปแบบของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภออย่างเป็น รูปธรรม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในอำเภอ รพ.บ้านลาด + สสอ.บ้านลาด  + รพสต.จำนวน 19 แห่ง + องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) + ส่วนราชการ + ภาคประชาชน + ชุมชน

       4)  มีเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมี “ความท้าทาย” ระดับหนึ่ง และถ้าเป็นโครงการที่ทำอยู่แล้ว.... "ต้องเห็น...การพัฒนา” ....ที่ชัดเจนมากขึ้

               

              

             

               

              

              

          P’Ple ขอสรุป.... ว่าการพัฒนาการทำงานให้เกิดคุณภาพของ... "DHS & ODOP" ….นั้นควรเริ่มจาก.....             

                 ....  ทำงานประจำให้ดี

                    ..... มีอะไรมาคุยกัน

                      .......ขยันทบทวน

                       

                               

    

            

                          ขอบคุณมากนะคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

..... ขอบคุณ ท่าน อจ. ดร.จัน .... มากนะคะ

ประเมินผลและพัฒนาร่วมกัน..เป็นวิธีการทำงานที่ win-win นะคะ

เขียนเมื่อ 

ODOP can set the priority of one DHS service over other needed healthcare in the district.

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยว่า...เริ่มต้น "คุณภาพ" ด้วยการทำงานประจำทุกวันให้ดี ด้วยความ "ใส่ใจ" "ทบทวน" และ "พัฒนาให้ดีขึ้นทุกๆวัน" ก็ยอดเยี่ยมแล้วค่ะ


ODOP น่าสนใจมากครับ ขอบคุณครับพี่ดร.เปิ้ล

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณ พี่ใหญ่อย่างที่สุดนะคะ 

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณท่านSR . อย่างที่สุดนะคะ 

เขียนเมื่อ 

   ขอบคุณ น้องพิชชา มากๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณ Dr.Pop  มากๆนะคะ ... ให้กำลังใจ ...โอดอป = ODOPดีจริงๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอ    เปิ้ล   หวังว่าคุณหมอคงจะสบายดีนะคะ

        ขอบคุณ ความคิดดีๆค่ะคุณหมอ

  P’Ple ขอสรุป.... ว่าการพัฒนาการทำงานให้เกิดคุณภาพของ... "DHS & ODOP" ….นั้นควรเริ่มจาก.

                       .... .... ทำงานประจำให้ดี ..... มีอะไรมาคุยกัน .......ขยันทบทวน

เขียนเมื่อ 

  ....  ขอบคุณ ครูทิพย์ มากๆๆ นะคะ .... ให้กำลังใจ P'Ple นะคะ