Emotion and Movement

 ลีลา จังหวะ ของชีวิต พิชิตความเครียด อารมณ์สุนทรีย ของท่านนี้ เวลานี้ เป็นท่านใด ทำอะไรครับ

JJ