ผมได้ดำเนินการเปิดบล็อก http://gotonow.org/blog/kmfertilizer มาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้กล่าวแนะนำบุคคลสำคัญๆที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ให้กับกลุ่มฯ จนประสบผลสำเร็จ  กลุ่มได้ดำเนินการเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง โดยทางกลุ่มฯมีแผนงานมุ่งเน้นการทำงานและดำเนินการ การทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานและมีความเหมาะสมต่อการดำเนินวิถีชีวิตในชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วคงเป็นไปได้ยากและต้องประสบกับปัญหาแน่นอน

     บุคคลที่ผมอยากจะบอกกล่าวมา...ณ ที่นี้มี 2 ท่านครับคือ 1 ท่านรองศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ซึ่งท่านเป็นเจ้าของผลงานการวิจัยค้นคว้าการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ระบบกองเติมอากาศ โดยท่านใด้อนุญาติให้ผมนำนวัตกรรมฯที่ท่านค้นคว้าฯ มาเผยแพร่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  2 ท่านอาจารย์ จำนง หนูนิล ครูชำนาญการพิเศษ กศน.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมของชุมชนนำร่อง (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ) โดยที่ท่านจะคอยให้คำปรึกษาแนะนำให้กับกลุ่มในหลายๆด้าน เพื่อการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและการริเริ่มให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเครือข่าย /ต่างเครือข่าย เพื่อให้การปรับใช้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยยึดถือตามหลักพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปด้วยดี