ข้อมูลรายจ่ายของชุมชนที่ไม่น่าจ่าย

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้าจะทำให้ชุมชนได้สำรวจข้อมูลรายจ่ายในแต่ละเดือน แต่ละปี น่าจะทำให้ชุมชนคิดวิธีการที่จะจัดการได้เอง โดยคนนอกไม่ต้องบอกอะไรเลยก็ได้

          ผมเชื่อว่าหากทุกคนได้เห็นภาพรวมของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จะมีศักยภาพในการจัดการกับตัวเอง ครอบครัว และชุมชนให้ไปสู่สุขภาวะได้ดีและมีความต่อเนื่อง สิ่งที่คิดได้ตอนนี้ (เวลา 0.43 น. ของวันที่ 9 ตุลาคม 2548) ถ้าจะทำให้ชุมชนได้สำรวจข้อมูลรายจ่ายในแต่ละเดือน แต่ละปี โดยเฉพาะรายจ่ายค่าเหล้า บุหรี่ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าซื้อหวย เครื่องสำอาง ฯลฯ ของชุมชนเอง เอาเฉพาะที่มีการซื้อขายกันในชุมชนก็ได้ น่าจะทำให้ชุมชนคิดวิธีการที่จะจัดการได้เอง โดยคนนอกไม่ต้องบอกอะไรเลยก็ได้ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่หลาย ๆ พื้นที่มีการทำบัญชีครัวเรือน ตอนนี้ยังคิดไม่ออก จะใช้กลข้อใด เพื่อเชื่อมโยงให้สนิท ในการผนวกเข้าไปกับโครงการไตรภาคร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ขอบันทึกค้างไว้แค่นี้ก่อน…
          ตัวอย่างรายการที่นึกออกตอนนี้ เช่น ค่าเหล้า บุหรี่ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าซื้อหวย เครื่องสำอาง ค่าน้ำยาเคมีต่าง ๆ ค่ายาฉีดหญ้า ยาฆ่าแมลง ค่าน้ำถังโพลาลิส ค่าขนมขบเคี้ยว …

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)