การเงินการคลัง UC ปี 2549

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จังหวัดพัทลุง มีประชากรที่นำมาคำนวณประมาณการรายรับเงินงบประมาณตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 405,680 คน ฐานคิดจากงบต่อหัวฯ ประมาณ 697.52 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่นหมดแล้ว เช่นเงินเดือน งบลงทุน หรือค่าใช้จ่ายสูง ฯ จะได้งบประมาณรวม ปี2549 ประมาณ 282,969,913.60 บาท

     จังหวัดพัทลุง มีประชากรที่นำมาคำนวณประมาณการรายรับเงินงบประมาณตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 405,680 คน ฐานคิดจากงบต่อหัวฯ ประมาณ 697.52 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่นหมดแล้ว เช่นเงินเดือน งบลงทุน หรือค่าใช้จ่ายสูง ฯ จะได้งบประมาณรวม ปี2549 ประมาณ 282,969,913.60 บาท
     ที่ประชุมพิจารณายกร่างแนวทางการบริหารงบประมาณ UC ปี 2549 ซึ่งมาจากตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ เมื่อวานนี้ (6 ต.ค.2548) สรุปได้ดังนี้ 1) กันไว้กองทุนเสริมสภาพคล่อง หรือ CF 3% เป็นเงิน 8,489,097.41 บาท กันไว้ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างจังหวัด 18% เป็นเงิน 50,934,584.45 จ่ายเพิ่มแก่พื้นที่ทุรกันดารตามที่จ่ายจริง 6,751,000.00 บาท จ่ายค่าลูกจ้างชั่วคราวตามที่จ่ายจริง 5,000,000.00 สนับสนุนสถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือค่า Fixcost 15,240,000.00 บาท จ่ายค่าพิมพ์ใบเสร็จตามที่จ่ายจริง 309,000.00 บาท เป็นงบส่งเสริมป้องกันโรค หรือ P&P 15% เป็นเงิน 42,445,487.04 บาท โดยในประเด็นนี้เมื่อมาดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2547 – 2549 ก็จะพบว่าการส่งเสริมป้องกันโรคมีสัดส่วนสูงขึ้นทุกปี (60, 76, 83 บาทต่อหัวประชากร ตามลำดับ)
     เมื่อนำเงินทั้งหมดหักส่วนที่จัดสรรตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วจะเหลือ 153,800,744.70 บาท ก็จะจัดสรรให้โรงพยาบาลแม่ข่าย เป็นค่าจัดบริการผู้ป่วยนอก หรือ OPD 66% เป็นเงิน 101,508,491.50 บาท และสำหรับผู้ป่วยใน IPD 34% 52,292,253.20  บาท ซึ่งในส่วนนี้จะต้องสนับสนุนให้ลูกข่ายด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)