คำอธิบายลักษณะงาน

คำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งในสำนักงานเลขานุการ โดยคณบดีได้จัดทำแบบฟอร์ม 3 แบบ

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมาคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้เชิญบุคลากรสายบริการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งในสำนักงานเลขานุการ โดยคณบดีได้จัดทำแบบฟอร์ม 3 แบบคือ

 •      JD 1 แบบสอบถามความรับผิดชอบและหน้าที่
 •      JD 2 เอกสารอธิบายลักษณะงาน
 •      JD 3 แบบฟอร์มขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระของคำอธิบายลักษณะงาน

     โดยกำหนดให้ทุกคนได้ส่งการบ้านในวันนี้ (10 ตุลาคม 2548) สำหรับแบบ JD 1 ซึ่งให้ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้เขียนเองว่ามีงานที่ต้องทำอะไรโดยละเอียด เรียงลำดับความสำคัญเป็นเรื่อง ๆ ไป ทั้งที่เป็นงานประจำ และเป็นงานครั้งคราว นอกจากนี้ให้กำหนดว่างานที่ทำแต่ละเรื่องคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร วันนี้มีคุณเกษม (พนักงานขับรถยนต์) นำไฟล์ที่ทำมาจากบ้านให้ผมตรวจสอบ (พนักงานขับรถที่คณะฯ พิมพ์เองครับ) พบว่าคุณเกษมคิดภาระงานแต่ละเรื่องเป็น 100% ผมเลยให้ไปปรับใหม่ สาระที่น่าสนใจคือ แบบ JD 2 มีการกำหนดรายละเอียดที่น่าสนใจคือ

 • ชื่อตำแหน่งงาน
 • สถานภาพของงาน
 • วันเดือนปีที่จัดทำ
 • ช่วงอัตราเงินเดือน
 • สายการปกครองบังคับบัญชา
 • สาระสำคัญของงานโดยสรุป
 • ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
 • อำนาจในการสั่งการ
 • มาตรฐานในการปฏิบัติ (ด้านพฤติกรรม , ด้านผลสัมฤทธิ์)

     สำหรับตำแหน่งที่ผมปฏิบัติงานอยู่ เมื่อเสร็จในรูปแบบของ JD 2 แล้วจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

คุณบอยครับ

พี่อยู่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สนใจและติดตามการทำงานและการเสนอความคิดผ่านบล๊อก KM มีความรู้สึกว่าการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบันต้องตามกระแสการเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนาตัวเอง และต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ก็กำลังพยายามหาข้อมูลและจะนำมาใช้ในคณะของตัวเอง  แต่นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านนี้ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นระดับคณะก็ยังไม่ชัดเจน  แต่ระดับบุคลากรสายสนับสนุน ได้วางแผนเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายที่จะเกิดขึ้น  ตอนนี้จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน  แบ่งปันความรู้ระหว่างทีมงานสายสนับสนุน  และวางเป้าหมายว่าเมื่อทีมเรามีความพร้อม จะทำให้ยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

ส่วนหนึ่งที่อยากรบกวนคุณบอยคือ พี่วางโครงการจะเสนอผู้บริหารในการปรับ JD ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อที่จะปรับระบบประเมินต่อไปในอนาคต และโยงถึงการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Job module) การคิดภาระงาน ฯลฯ  ดังนั้น จึงอยากเห็นกระบวนการในการจัดทำ JD ของคณะสหเวชฯ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร มีตัวอย่างให้ดูไหม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจะได้นำมาปรับใช้กับโครงร่างที่ได้ทำเพื่อเสนอผู้บริหารค่ะ