เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมาคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้เชิญบุคลากรสายบริการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งในสำนักงานเลขานุการ โดยคณบดีได้จัดทำแบบฟอร์ม 3 แบบคือ

 •      JD 1 แบบสอบถามความรับผิดชอบและหน้าที่
 •      JD 2 เอกสารอธิบายลักษณะงาน
 •      JD 3 แบบฟอร์มขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระของคำอธิบายลักษณะงาน

     โดยกำหนดให้ทุกคนได้ส่งการบ้านในวันนี้ (10 ตุลาคม 2548) สำหรับแบบ JD 1 ซึ่งให้ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้เขียนเองว่ามีงานที่ต้องทำอะไรโดยละเอียด เรียงลำดับความสำคัญเป็นเรื่อง ๆ ไป ทั้งที่เป็นงานประจำ และเป็นงานครั้งคราว นอกจากนี้ให้กำหนดว่างานที่ทำแต่ละเรื่องคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร วันนี้มีคุณเกษม (พนักงานขับรถยนต์) นำไฟล์ที่ทำมาจากบ้านให้ผมตรวจสอบ (พนักงานขับรถที่คณะฯ พิมพ์เองครับ) พบว่าคุณเกษมคิดภาระงานแต่ละเรื่องเป็น 100% ผมเลยให้ไปปรับใหม่ สาระที่น่าสนใจคือ แบบ JD 2 มีการกำหนดรายละเอียดที่น่าสนใจคือ

 • ชื่อตำแหน่งงาน
 • สถานภาพของงาน
 • วันเดือนปีที่จัดทำ
 • ช่วงอัตราเงินเดือน
 • สายการปกครองบังคับบัญชา
 • สาระสำคัญของงานโดยสรุป
 • ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
 • อำนาจในการสั่งการ
 • มาตรฐานในการปฏิบัติ (ด้านพฤติกรรม , ด้านผลสัมฤทธิ์)

     สำหรับตำแหน่งที่ผมปฏิบัติงานอยู่ เมื่อเสร็จในรูปแบบของ JD 2 แล้วจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ